— Sjansane synest små, men det er lov til å håpa, seier seksjonssjef Carl Erik Nielsen i Statens vegvesen.

Svingen der ein svensk vogntogsjåfør omkom i ei utforkøyring i Voss kommune tysdag kveld, er svært utsett for ulukker. Leiaren av planavdelinga på Voss blir positivt overraska dersom regjeringa finn plass til nyevegen forbi problemstrekninga når deira framlegg til NTP no vert kunngjort kva dag som helst.

— Får vi grønt lys, set vi full fart på arbeidet med reguleringsplanen att. Planprosjektet er i live, men vart stilt i bero då framlegget frå transportetatane og Avinor vart kjent, fortel Nielsen.

Han meiner det er ein styrke at siste biten av den aktuelle kommunedelplanen kom på plass i februar. Nielsen meiner at dokumentet til dei raudgrøne, forfatta under ein lokal aksjon i vinter, har svært gode argument.

Ordførar: - Heilt klart forsømt

Voss-ordførar Hans-Erik Ringkjøb (Ap) meiner ulukkesstrekninga klart har blitt forsømt.

SKILT: Etter den førre ulykka vart den farlege svingen før Kvednagjelet tydeleg merka. Det kan likevel vera vanskeleg å sjå i mørkre, med mykje motgåande trafikk.
ARNE HOFSETH

— Eg forstår veldig godt at sjåførane er bekymra. Det er veldokumentert at denne delen av E16 er svært krevjande og farleg.

For Ap-ordføraren er det handling som no gjeld.

— Me håpar å få framskunda cirka 300 millionar i prioriterte midlar som er sett av frå 2018. Det er langt frå nok, men ein start for å komma i gong med første etappe. E16 frå Vinje til Lundarosen må prioriterast no; det meiner også fagetatane, seier Ringkjøb.

Ved brua der den svenske vogntogsjåføren omkom natt til onsdag, ser ordføraren for seg utretning av vegen, eventuelt kraftig fartsreduksjon, som eit kortsiktig tiltak.

- Kva gjer de om også politikarane seier nei?

— Vi har ei trafikksikringsgruppe i gang. Dei ser på mindre tiltak som kan redusera trafikkfaren, etter same mønster som vart brukt på E16 Bergen-Voss. Der har vi registrert ein viss nedgang i trafikkulykkene. Dessutan er vedlikehaldsentreprenøren instruert om å vera ekstra påpasseleg med salting og strøing på dei utsette punkta. Men det som monnar på austsida av Voss sentrum, er heilt ny veg like til Oppheim.

Svært utsett for ulukker

Dei siste åra har det vore fire alvorlege ulukker nøyaktig same stad. Alle ulukkene har skjedd på vinterstid, når det har vore glatt.

  • 2003 : Sjåføren redda etter ein halvtime på taket av vogntoget medan det låg i flaumelva.
  • 2005 : Førerhuset blei fullstendig knust i utforkøyringa . Sjåføren klarte å ta seg fram til næraste hus.
  • 2012:Lastebilsjåfør alvorleg skadd då eit møtande vogntog ikkje klarte svingen og frontkolliderte med lastebilen.
  • 2013 : Svensk vogntogsjåfør i 20-åra omkom i utforkøyring. Dessutan vart ein MC-fører hardt skadd i ei ulukke ved brua for to år sidan.

— Dette er det mest ulukkesbelasta punktet i hele distriktet. Vi har mange ulukker langs stamvegen E16, men da meir spreidd, her er dei konsentrerte til eitt punkt. Det er stort engasjement blant dei som bor her om å få gjort noko, og dei inviterte ein del politikarar hit nyleg. Vi er også samde i at det bør gjerast noko med vegen her, seier Ivar Hellene, lensmann på Voss.

Han seier det er for tidleg i etterforskningsfasen til å kunne si noko meir om ulukka eller den omkomne.

Torgils Rogne i Norges Lastebileierforbund sa onsdag at «det må være noe feil med veiens utforming akkurat på dette stedet». Han meiner ansvarlege politikarar no må vakne.

Carl Erik Nielsen opplyser at ulykkeskartet viser ei jamn fordeling av trafikkuhell og ulykker på heile strekninga frå Humlebrekke til Oppheim, der det er skissert ny veg i heilt annan trasé enn noverande.

— Men dei tunge køyretya som får problem i Vinjadalen, eller hamnar i Kvednagjelet er særleg spektakulære hendingar som vekkjer oppsikt. Når vi no fekk ei dødsulykke, er det særleg alvorleg, seier han.

Manglar 1200 millionar

Kjell Kvåle i styrings- og strategistaben til Statens vegvesen seier at dei har hatt planer om å utbetre vegen i snart ti år. På den smale og dårlege vegen mellom og Voss og Oppheim - strekninga der dødsulukka skjedde i går - er det planlagt ein helt ny trasé.

— Vegen vil få høgare standard, med midtrekkverk frå Voss til Vinje og ein vegbredde på 12,5 meter, seier Kvåle.

Vegvesenet vil samkjøre utbygginga med skredsikring i Nærøydalen, blant skal steinmassar frå Nærøydalen brukast til vegbygginga.

— Vi er opptekne av å få bygget alt dette som eit samla prosjekt. Det gir rasjonell anleggsdrift, og vi får betre effekt av investeringane, seier Kvåle.

No håper dei på pengar til E16 gjennom Voss på Nasjonal Transportplan (NTP), som blir lagt fram av regjeringa i april.

— NTP vil gi svar på om vi får starta før eller etter 2018. Prosjektet fekk ikkje fullt gjennomslag i forslaget frå etaten. Det er lagt opp ein startbevilling på 300 millionar kroner til E16 og 700 millionar til Nerøydalen i 2018-2023, men totalkostnaden er 2,2 milliardar. Så vi manglar 1200 millionar. Deler av arbeidet kan starte i 2014-2017, men her set NTP rammene, seier Kvåle.

veikryss.jpg
GOOGLE MAPS
ARBEID: Arbeid på ulukkesstaden onsdag.
TOR HØVIK