Det er ulovlig å sette ut amerikansk hummer i vårt farvann. Den har neppe kommet krypende over Atlanterhavet selv, og er etter all sannsynlighet ulovlig dumpet hos oss.

Nå er det frykt for at den kan spre en alvorlig skallsykdom som gjør det enda vanskeligere å bygge opp den norske bestanden til gamle høyder.

En ny art har kommet til vårt økosystem, og vi er usikker på hvilke følger det får. Blir den norske hummeren utkonkurrert ? Og blir en ny amerikansk-norsk hummer steril, slik blandingsarter ofte blir?

Hummeren Amanda lever sitt liv i bassengene på Havforskningsinstituttet i Bergen. Hun ble fanget i norsk farvann, og har i fangenskap født 10.700 barn. Det er brutalt å si det, men det er uønskete barn.

En sensasjon

BIOLOGISK SENSASJON: Denne hybriden mellom amerikansk og europeisk hummer er en biologisk sensasjon drevet frem på Havforskningsinstituttet i Bergen. De har i dag 83 overlevende hybrider - blandingsarter. De er mellom fem og 15 cm store; målt fra spissen på pannehornet til halespissen.

At hybridene muligens er sterile ansees av oss forskere som positivt. Da vil i hvert fall ikke denne nye arten spre sine gener.Hummerbarna er en biologisk sensasjon. De er resultatet av den første naturlige kryssparringen mellom en amerikansk hunnhummer og en lokal europeisk hann.

Som arter ligner europeisk og amerikansk hummer veldig på hverandre, men av og til kan de skilles på fargen. Amerikansk hummer er som regel rødbrun, mens den europeiskesom oftest har et mer svart og blåaktig skall. I Skottland og lenger sørover er den ofte også marmorert. Den europeiske hummeren i Norge er ofte mer farget svart enn andre steder. Det forekommer også at den europeiske hummeren er litt rødbrunaktig i fargen og dermed til forveksling lik amerikansk hummer.

Mistenkelige funn

Hvor mange uønskede amerikanske hummere som totalt finnes i våre farvann, vet vi lite om. Siden år 2000 har Havforskningsinstituttet undersøkt i underkant av 100 hummere som er mistenkt for å tilhøre «feil» art. Av disse er 25 DNA-identifisert som amerikansk hummer — fem fanget utenfor Sotra. Eksemplarene er innlevert av fiskere som har reagert fordi hummeren har sett litt rar ut. Noen av hummerne har vært hunner med egg. Vi har også DNA-undersøkt eggene med tanke på kryssparing mellom artene.

Lenge var alt i sin skjønneste orden: De amerikanske hunnene hadde kun paret seg med amerikanske menn. Men høsten 2009 fikk vi levert en hunnhummer (med egg under halen), som var fanget av observante lokale fiskere i Sandefjord–Larvik-området. De mistenkte at de hadde fanget en amerikansk hummer, og syntes dessuten det var noe veldig galt med skallet.

Døden som følge

Eggene til den innleverte hummeren var store og vekket dermed vår nysgjerrighet. Eggene til amerikansk hummer er litt mindre enn eggene til europeisk hummer. DNA-analysene ga et entydig svar. Denne hunnen, som raskt ble døpt Amanda, var amerikansk, og hadde i løpet av sitt opphold i sjøen ved norskekysten paret seg med en lokal europeisk hann. Det hadde skjedd en kryssparring i naturen. Det er ikke observert tidligere.

Sykdommen på skallet viste seg å være Epizotic Shell Disease, en fryktet variant av skallsykdom som i verste fall medfører døden. Den er hovedfiende nummer én i New England-området i USA fordi den har ført til svikt i hummerrekrutteringen og har fått store økonomiske konsekvenser for hummerfisket.

Misdannelser

Amanda og hennes vakre, store egg ga oss forskere en unik mulighet til å lære mer om kryssparing mellom amerikansk og europeisk hummer. Havforskningsinstituttet har teknisk utstyr, infrastruktur og kompetanse som trengs for å klekke eggene til Amanda.

Gjennom larvestadiene observerte vi at hybridene generelt var mindre i størrelse enn europeiske hummerlarver, men likevel større enn amerikanske larver. Som naturlig er, så har ikke alle larvene overlevd til yngel. Vi har i dag 83 overlevende hybrider - blandingsarter. De er mellom fem og 15 cm store; målt fra spissen på pannehornet til halespissen.

Omtrent 60 prosent av hybridene har en underlig misdannelse; de er litt skakke og skeive, særlig i halepartiet. Årsaken til dette er usikkert, men det kan være en effekt av hybridiseringen. Vi antar at det nok tar et år før de største hybridene blir kjønnsmodne, og vi kan undersøke om de er befruktningsdyktige.

Benekter likheter

Hybridene vekker interesse hos hummerkolleger verden over, særlig hos de som jobber med europeisk eller amerikansk hummer. De, som oss, spør seg hvem hybridavkommet ligner; mor eller far?

Kollegaer i England, som jobber med europeisk hummer, er like klar i sine observasjoner som vi er: Disse hybridene skiller seg vesentlig fra vår egen art. For oss ligner de veldig på den amerikanske hummeren, kanskje særlig i fargene. Men når våre kolleger i Canada og USA, som til vanlig jobber med amerikansk hummer, ser hybridene, så er de også veldig klare i sin dom: disse hybridene er ikke «deres» hummer. De mener at den lange, elegante kroppsformen er typisk europeisk.

Temperamentsfull

Amerikansk hummer kan bli betydelig større enn den europeiske, men det er usikkert om den er mer aggressiv og kan utkonkurrere vår hummer.Når vi nå har fått bevist at europeisk og amerikansk hummer kan lage levedyktige avkom, dukker det opp ytterligere spørsmål. Hva hadde skjedd hvis disse larvene hadde klekket i naturen? Hadde de overlevd i vårt miljø? Ville de i sin tur pare seg og lage levedyktige avkom? Hadde hybridene stjålet mat, skjulesteder og partnere fra vår egen hummer?

I håp om å finne noen svar har vi satt i gang atferdsforsøk, hvor vi måler «kampviljen» hos hybridene hummeryngel. Vi er ennå tidlig i løpet, men har i alle fall notert oss at hybridene til Amanda har temperamentet i orden.