— Dette rimar heller dårleg, meiner fylkeslege Petter Øgar i si helse- og sosialmelding for 2004.

Fylkeslegens kommentarar i den offisielle helse- og sosialmeldinga kan knapt karakteriserast som anna enn eit kraftig oppgjer med det sterke presset som siste åra har kome frå aksjonistar kring lokalsjukehusa i Lærdal og Eid mot leiinga i Helse Førde. Ikkje minst etter at sjukehusføretaket i Sogn og Fjordane la fram planar for å sentralisere enkelte akuttfunksjonar til sentralsjukehuset i Førde, har det murra både i Indre Sogn og Nordfjord. Så seint som rett før jul gjekk 4000 menneske i fakkeltog gjennom gatene på Nordfjordeid i kamp for sjukehuset.

Likeverd

Øgar legg vekt på at likeverd er eit viktig prinsipp for helsetenesta. Dette tilseier at det må arbeidast for å få eit tilbod som er like godt i Sogn og Fjordane - og alle delar av Sogn og Fjordane - som i resten av landet.

— Men det må også innebere at vi ikkje kan ha eit betre tilbod enn resten av landet. Sogn og Fjordane ligg i landstoppen både når det gjeld brukte kroner per innbyggjar og forbruk av spesialisthelsetenester. For eit fylke som meiner seg å ha den friskaste befolkninga i landet, passar det heller dårleg i eit likeverdperspektiv.

Han peikar også på at fleire pasientgrupper ikkje har eit så godt tilbod som dei burde, og nemner konkret rusomsorg, tilbodet til dei eldre, rehabilitering for kronisk sjuke og funksjonshemma.

— I debatten som har rasa har det vore vanskeleg å finne målberarar for desse svake gruppene.

Førde likevel

Øgar meiner mange ser ut til å gløyme at den mest grunnleggjande akuttberedskapen ikkje er knytt til sjukehusa, men til den kommunal legevakttenesta og ambulansetenesta:

— Dei langt fleste pasientane som blir lagt inn på sjukehus med behov for strakshjelp, skal til ei indremedisinsk avdeling. Desse avdelingane er det ingen som vil avvikle ved lokalsjukehusa. Hastegraden ved innleggingar i kirurgi er derimot sjeldan stor, men unntak av alvorlege ulukker. Og då blir pasientane oftast transportert direkte til Førde sentralsjukehus eller Haukeland universitetssjukehus.

Fylkeslegen meiner den medisinsk-teknologiske utviklinga har gitt mange nye og betre tilbod. Men det har også ført til ei sterk spesialisering.

— Skal ei sterk spesialisert teneste vere fagleg god, må spesialistane ha nok pasientar til å oppretthalde kunnskapane. For mange tenester er dette uråd å få til, utan ei viss sentralisering av tilbodet. Kravet om best mogleg utnytting av ressursar tilseier det same, skriv fylkeslegen.