Likevel ble rapporten distribuert til en rekke personer uten anonymisering eller sladding av navn på ansatte som det ble rettet grove beskyldninger mot. Den hemmeligstemplede rapporten ble sendt ut til 29 personer. Minst like mange ble gitt lesetilgang til den. I dag er det konfidensielle innholdet kjent for langt flere personer. Rapporten kom også enkelte medier i hende i usensurert form.

Angir navn

Granskingsrapporten angir i stor utstrekning navn. I andre tilfeller er omtalte personer lett identifiserbare i miljøet.

Det var Redningsselskapets landsråd som sto som oppdragsgiver for granskingen. Så sent som tre uker før rapporten ble fremlagt, påla selskapets sentralstyre landsrådet om å forsikre seg om at rapporten ikke innholdt personalopplysninger.

Ansatte i Redningsselskapet varslet på forhånd Datatilsynet om at de fryktet at personvernet ikke ville bli godt nok ivaretatt i granskingsrapporten.

Kan medføre straffansvar

I en e-post tilbake skriver Datatilsynet følgende: «Informasjonen sekretariatet sitter med om at pressen er lovet tilgang til rapporten virker urovekkende. Det vitner om at man ikke har ivaretatt elementære krav til konfidensialitet og beskyttelse. Vedkommende som har besluttet at det skal foretas utlevering/utsendelse av personopplysninger..., kan bli stilt strafferettslig ansvarlig. Utover det vil det også kunne reises erstatningssak fra eventuelle fornærmede».

Advokatfirmaet Wikborg Rein har evaluert metodikken og innholdet i granskingsrapporten, og skriver at den manglende anonymiseringen «med rette kan oppfattes som uheldig».

Kritisert for BT-intervju

I granskingsrapporten ble det rettet beskyldninger om økonomisk utroskap mot distriktssekretær Bjørn Amundsen i Hordaland. I et intervju med Bergens Tidende avviste underdirektør John Aicher i Sjøfartsdirektoratet at det var grunnlag for noe slikt. Dette har Aicher fastholdt overfor Wikborg Rein. I advokatfirmaets evaluering av granskingsrapporten fremkommer det dessuten at Aicher etter avisintervjuet i BT ble oppringt av Stein Husby, granskingsutvalgets leder. Under samtalen skal Husby ha kommet med skarp kritikk av Aicher og hans uttalelser.

Om dette skriver advokatene i Wikborg Rein: «Vi anser det uheldig at utvalgets formann, etter å ha levert sin rapport, engasjerer seg på denne måten. Det kan skape et inntrykk av at utvalget har personlige motivasjoner i en eller annen retning, og det kan igjen virke negativt i forhold til den tillit utvalgets rapport møtes med...»

Sorenskriver Stein Husby ville ikke kommentere kritikken fra Wikborg-Rein eller noe annet som har med Redningsselskapet å gjøre.

— Jeg har min klare oppfatning om dette, men har funnet ut at det er best ikke å uttale meg. Det blir uansett feil fremstilt, sier Husby.