Årsaken er lokalene er enten for små, de er oppdelt i mange baser eller det er ikke mulig å gi et variert tilbud til barna med det personale som SFO får tildelt.

Må kompensere

For å kompensere for de dårlige lokalene tildeler kommunen 200 assistenttimer i uken. Flere ansatte gjør det enklere å bruke de uhensiktsmessige lokalene og dermed kan barna gis et bedre tilbud.

Men i henhold til forskriften for SFO skal foreldrebetalingen dekke utgiftene for de ansatte.

Kommunerevisjonen har påtalt dette. De mener det ikke er riktig at merutgifter som følge av dårlige lokaler skal dekkes av foreldrene.

«Hvis uegnede lokaler kan kompenseres med ansettelse av ekstraassistenter som belastes beregningsgrunnlaget for foreldrebetalingen, vil resultatet være at foreldrebetalingen blir høyere jo mer uegnet lokalene er, noe som etter vår vurdering ville fremstå som et paradoks.»

Ikke enig

Kommunalavdeling for oppvekst deler ikke kommunerevisjonens oppfatning. Kommunaldirektør Harald Noss liker ikke betegnelsen uegnede eller dårlige lokaler.

— Uegnede lokaler er ikke et entydig begrep. Det er et faktum at skolene i Bergen er svært forskjellige når det gjelder utforming. Det er ikke satt areal- eller normkrav til SFO fra departementet. Når skolene er forskjellige, indikerer dette at man må finne ulike løsninger for voksentetthet i SFO fra skole til skole, sier Noss.