Det kjem fram av ein rapport som gis ut av Etat for helsetenester i Bergen fredag. Før jul blei det rapportert om skyhøge CO2-målingar ved Haukedalen skule i Åsane. Tidligare i mai vart det klart at fleire av klassane ved Skinstø skulle flyttast til Haukedalen av økonomiske årsaker.

— Det er dårleg at borna skal sendast ned på ein skule som har endå dårligare luftkvalitet enn på Skinstø. Luftforureiningsnivået er tross alt dobbelt så høgt på Haukedalen, seier Benedikte Bakkeli, som har born som går på Skinstø.

— Ingen vaksne ville funne seg i å bli flytta over på ein sånn arbeidsplass, seier ho.

Må handle

Også Skinstø har såpass dårleg luft at skulen ikkje tilfredsstillar dei helsemssige krava. Både på Skinstø og på Haukedalen må det gjerast strakstiltak for at skulane skal kunne ta imot elevar til hausten.

— Vi må sørge for at born ikkje får vere i slike forhold, seier avdelingsleiar Sonja Skotheim ved Etat for helsetenester, som torsdag ettermiddag ikkje ville kommentere detaljane om kva slags tiltak etaten pålegger skulane.

— Skulane kan ikkje starte opp att etter sommaren før tiltakene for å betre luftkvaliteten er gjennomført.

Vil framleis flytte

Rektor ved begge skulane, Truls Larsen, er ueinig i at dårleg luftkvalitet burde stå i vegen for den planlagde flyttinga av elevar frå Skinstø til Haukedalen.

— Det går ikkje å bruke luftkvaliteten på Haukedalen som argument for at flyttinga ikkje bør gjennomførast, når tilstanden er også er dårleg på Skinstø, seier Larsen.

Samtidig anerkjenner Larsen skulen sine problem knytta til luftforureining.

— Det er eit stort problem, og vi tar dette veldig alvorleg. Vi skal ikkje drive undervisning i rom kor born og vaksne blir sjuke, seier Larsen.

- Vil de revurdere å flytte elevane til Haukedalen?

— Eigentleg ikkje. Det eine er korleis vi nytter rommene, og det andre er korleis vi organiserer elevane. Vi må organisere elevane innanfor dei økonomiske rammene vi får frå kommunen, seier han.

Larsen seier skulen no vil samarbeide med Etat for eigendom for å få på plass strakstiltak, slik at ein unngår å stenge skulane til hausten.

Frykter forverring

Bakkeli frykter flyttinga av elevane berre vil forverre luftsituasjonen.

— Å flytte ungane over på ein skule som kjem til å miste helseverngodkjenninga si, er ikkje ei god løysing på problemet, seier ho.

Bakkeli seier det verker som om rektoren allereie har bestemt seg i saken.

— Han har sagt at han ikkje vil fatte noko vedtak før helsevernrapporten er klar, men vi har fått inntrykk av at han vil flytte elevane til Haukedalen uansett kva funna er.