Gulating lagmannsrett har forkastet anken til selskapet Hempel A/S. I fjor høst fikk staten medhold i at det danske morselskapet kan holdes ansvarlig for kostnader i forbindelse med en miljøopprydding på Askøy.

Hempel-eide Monopol-Hempel AS produserte maling på Florvåg mellom 1983 og frem til fabrikken ble nedlagt i 1991.

Fant PCB i grunnen

I ettertid er det kommet frem at grunnen var sterkt forurenset av farlige giftstoffer, som for eksempel PCB.

«Forureininga har gjennom avrenning heile tida spreidd seg til bekken som går langs området for tønnelageret, og berre få meter frå dette, og derifrå vidare ned til— og ut i Florvågen», heter det i lagmannsrettens avgjørelse som falt tidligere denne uken.

Norske miljøvernmyndigheter brukte nær 2,4 millioner kroner på oppryddingen i 2009, og sendte senere regningen videre til Hempel. Den nektet selskapet å betale, og saken havnet derfor i retten.

Nå må det danske morselskapet betale oppryddingskostnadene og statens utgifter i forbindelse med rettsrundene, vel 350.000 kroner.

NHO: Prinsipielt viktig

Hempel har hele tiden ment at det ikke var rettslig grunnlag for å holde dem ansvarlig for oppryddingskostnadene. I Gulating lagmannsrett fikk selskapet såkalt partshjelp fra Næringslivets Hovedorganisasjon.

«For det svært store kostnadsansvaret som kan oppstå ved oppreinsking av forureina grunn, må den alminnelege selskapsrettslege avgrensinga av ansvar, som er ein bærebjelke for næringslivet, få verknad. Dersom staten skulle vinna fram med sitt syn i denne saka, vil det utgjere ein gigantisk økonomisk risiko for næringslivet.», argumenterte NHO under ankeforhandlingene.

Under oppryddingen på Askøy i 2009 ble 2.400 tonn sterkt forurenset masse fjernet og levert til godkjent mottak. 121 tonn av massen var så forurenset at det ble vurdert som farlig avfall.

Kan få gigantregning

Sjøbunnen utenfor Florvåg er blant de mest forurensede områdene i Norge. En konsulentrapport har tidligere beregnet at det vil koste 150 millioner kroner å rydde opp her.

Miljødirektoratet har uttalt at de vil avvente en rettskraftig dom før det eventuelt blir aktuelt å gå videre med de andre delene av saken.

Hempel er i dag en ledende produsent av skipsmaling og sysselsetter nær 5.000 ansatte. Selskapet omsatte for 10 milliarder norske kroner i 2012.

Det har ikke lyktes BT å få en kommentar fra Hempel AS' prosessfullmektig. NHOs representant i rettssaken ønsker å gå gjennom dommen nøye før han meddeler noe til pressen.