Opphevelsen av dagbøtene blir gitt med tilbakevirkende kraft fra 22. mars. Det var den dagen sykehuset leverte inn den nye tiltaksplanen som nå er godtatt. Til sammen har Helse Bergen betalt inn nesten 800 000 kroner i perioden 2. januar til og med 22. mars. Det er ikke blitt ilagt bøter for søndager og helligdager.

Bøtelagt for dårlig miljø

Begrunnelsen for dagbøtene var at Arbeidstilsynet mente arbeidsmiljøet ved sikkerhetsavdelingen var for dårlig. En tidligere utarbeidet handlingsplan for å bedre forholdene, ble underkjent av Arbeidstilsynet, og sykehuset ble bedt om å gjøre jobben om igjen.

Helse Bergen har brukt mye tid og ressurser det siste halvåret for å komme til bunns i problemene. Blant annet er det gjennomført en finkartlegging av miljøet ved Regional sikkerhetspost. Hver eneste av de mellom 80 og 90 ansatte ved avdelingen har vært grundig intervjuet om alle forhold ved avdelingen. Også noen tidligere ansatte har vært intervjuet. Det er opplysninger fra denne kartleggingen som har dannet utgangspunkt for den nye handlingsplanen.

Fastere former

Kartleggingen avslørte at det har vært kommunikasjonssvikt mellom ansatte og ledelse, fordi ledelsen ikke har lagt godt nok til rette for åpenhet og dialog. Det har også vært intern uenighet og uklarhet om behandlingsmetoder.

Den nye tiltaksplanen legger stor vekt på tydelig ledelse, tilstrekkelig kompetanse, klare møtestrukturer og fasthet når det gjelder gjennomføring av behandlingsopplegg.