Komité for miljø og byutvikling vedtok torsdag kveld å si ja til utbyggers forslag om en 46 meter lang blokk i fire etasjer. Den vil inneholde 17 leiligheter på en tomt der det i dag står to eldre villaer, i Nattlandsveien 16-18. — Dette er med å fortette langs en kollektivakse, på en egnet tomt for fortetting, sier komitéleder Asle Steiestøl Wingsternes (H).

Komitéflertallet, bestående av Høyre, Frp og Ap, går dermed imot innstillingen fra byrådet.

Ville barbere blokken

Byrådet ville tillate et leilighetsbygg, men mente at blokken ble for lang og at det var for dårlige utearealer på tomten til så mange boenheter. Derfor ville byrådet kutte lengden på blokken med rundt åtte meter, noe som ville gitt tre færre leiligheter.

«Byrådet ser at det her er behov for å redusere bygningskroppen for å kunne oppnåminimumskrav for uteoppholdsarealene», skrev byråd Henning Warloe i sin innstilling.Fagetaten hadde flere forhold å utsette på den planlagte blokken:

  • Hordaland fylkeskommune og Byantikvaren har motsatt seg rivning av villaene fra Jugendperioden. Det fremkommer at rivning vil kunne skape presedensvirkning for området og medføre tap avviktige historiefortellende kulturminner.
  • Fagetaten vurderer overgangen fra to villaer til 17 boenheter som for stor, og at den planlagte blokken vil bli for dominerende på toppen av en to til fire meter høy mur. I tillegg vil sannsynligvis det meste av dagens grønne skjerm mot Nattlandsveien måtte fjernes.
  • Planområdet ligger i rød støysone og har høy støybelastning. «Etter fagetatens vurdering bærer forslaget preg av ensidig fokus på størst mulig bygningsvolum, noe som fører til uheldige minimumsløsninger for uteoppholdsarealene», heter det i utredningen.

— Ikke dramatisk forskjell

Naboer har også klaget på den planlagte blokken. I møtet i desember bestemte komiteen derfor seg for å dra på befaring for å se på tomten.

— Jeg synes det var en ganske god tomt å fortette på, og kan ikke se at det er noen dramatisk forskjell på 14 og 17 boenheter. Derfor går vi for innstillingen til utbygger, sier Wingsternes.

— Hva med innvendingene fra fagetaten?

— Vi er opptatt av at Bergen må fortette langs kollektivårene. Og det er nettopp det vi gjør her. To gamle, slitne villaer blir til 17 boenheter. Det ligger nært Bergen største arbeidsplass, og rett ved siden av vei med god kollektivdekning. Jeg kan ikke se at de tre ekstra leilighetene skal bli dominerende for strøkets arkitektur.

Saken skal endelig avgjøres i bystyret, men de tre største partiene der har altså sagt sitt i komiteen.