Nattog på Bergensbanen

Gjennom media er byrådet i Bergen gjort kjent med at NSBs administrasjon foreslår å legge ned flere nattog, bl.a. på Bergensbanen, fra 1. januar 2004. Byrådet i Bergen reagerer sterkt på dette forslaget. En slik nedlegging vil svekke fjerntogtilbudet og bidra til dårligere reisetilbud mellom de to største byene i landet

og for dem som bor langs Bergensbanen, samt for turistnæringen i Norge. Også korrespondansen videre med tog til andre byer vil bli svekket dersom et slikt forslag blir vedtatt.

Byrådet vil også minne om at forslaget står i i sterk kontrast til de uttalte politiske målsettingene om overføring av transport fra vei til bane. Vi vil også vise til NTP hvor det framgår at prioritering av jernbane gir god samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Vi er også urolig over at NSBs styre har anledning til å gjøre slike vidtrekkende beslutninger uten at det har vært til uttalelse i de berørte kommuner, fylker og regioner.

Byrådet krever at NSBs styre ikke gjør vedtak om nedlegging av nattog på Bergensbanen fra 1. januar 2004.

Med vennlig hilsen

Anne-Grete Strøm-Erichsen