Før debatten stilte BT ti spørsmål til de to byrådskandidatene:

Hvorfor bør du bli byrådsleder?

Ragnhild Stolt-Nielsen: På partiets vegne har jeg først og fremst et mål om å vinne valget i 2015, og det mener jeg å kunne bidra til. Jeg har store ambisjoner for utviklingen av Bergen, og ønsker å forme en by med bærekraftig vekst som er enda mer attraktiv.

Martin Smith-Sivertsen: Jeg har høye ambisjoner for Bergen og vil jobbe mye, og smart, for å fremme bergensregionens interesser. Samarbeid i partiet og mellom de borgerlige partiene vil bli prioritert, slik at vi får et handlekraftig byråd. Jeg er en leder som inkluderer og viser vei.

Hvorfor er du godt egnet til vervet?

Ragnhild Stolt-Nielsen: Jeg har lang erfaring fra politikken og det parlamentariske systemet vi har i Bergen. Dette har gitt meg inngående kjennskap til viktige saker i bergenspolitikken, og klare tanker knyttet til hvordan vi kan utvikle Bergen.

Martin Smith-Sivertsen: Jeg har hatt flere, og tidvis krevende, lederposisjoner i Høyre, og har stort sett kommet godt ut av dem alle. Min erfaring som leder er at du må ville mye for å oppnå noe. Jeg har etter hvert også lang erfaring fra næringslivet og et bredt nettverk.

Hvis du kan velge; hvilke partier inngår i et byråds­ samarbeid etter valget?

Ragnhild Stolt-Nielsen : Jeg ønsker meg en bred, borgerlig samling med Høyre, Frp, Venstre og KrF.

Martin Smith-Sivertsen : Høyre, Frp, Venstre og KrF.

Bør Bergen innføre køprising?

Ragnhild Stolt-Nielsen: Det er som oftest ikke valgfritt når du ønsker å møte på jobb eller i barnehagen, så jeg ser utfordringer med å innføre køprising. Det er lettere å velge hvilken type bil du kjøper. Derfor ønsker jeg at avgiftene skal være miljødifferensierte, slik at det lønner seg å kjøre biler med lavt utslipp.

Martin Smith-Sivertsen: Jeg har vært for provenynøytrale og tidsdifferensierte bompenger, fordi høyere bompenger i rushtiden vil føre til at vi får bedre flyt i trafikken. Forslaget med differensierte bompenger etter hvor mye bilen forurenser er et godt forslag. Jeg vil følge det Høyre vedtar i vårt valgprogram.

Hvem har ansvaret for forfallet i bergens­skolene?

Ragnhild Stolt-Nielsen: Ansvaret for forfallet ligger hos alle politikere som har prioritert andre oppgaver de siste 30 årene. Samtidig har det sittende byrådet tatt ansvar for å rydde opp.

Martin Smith-Sivertsen: Politikerne i Bergen de siste 23 årene. Jeg satt tolv år i bystyret da Ap styrte. Det var med stort politisk flertall at ordningen med faste vaktmestre ble fjernet. Vedlikeholdet ble kuttet til et minimum. Dagens byråd er de som ordner opp.

Bør Bergen tilby et brukerrom for rus­avhengige?

Ragnhild Stolt-Nielsen: Jeg har et praktisk og ikke et ideologisk syn på brukerrom. Det kan være et positivt bidrag til en helhetlig rusomsorg, men så lenge fagfolk sier at der er andre tiltak som vil gi bedre effekt, vil ikke brukerrom stå øverst på min prioriteringsliste.

Martin Smith-Sivertsen: Jeg er positiv til det, men vil følge det Høyre vedtar i behandlingen av vårt valgprogram.

Hvor lenge bør det være mulig for bergenske ute­steder å skjenke?

Ragnhild Stolt-Nielsen: I dag opererer loven med maksimaltider, og bergenske skjenkesteder bør kunne benytte disse. Prinsipielt mener jeg imidlertid at den enkelte kommune bør fastsette skjenketidene selv.

Martin Smith-Sivertsen: Så lenge loven tillater, altså til klokken 03.00. Jeg vil følge det Høyre vedtar i behandlingen av vårt valgprogram.

Mener du eiendomsskatt er nødvendig?

Ragnhild Stolt-Nielsen: Kommunen sitter i dag på en bygningsmasse som ikke møter de kravene vi har. Det er en svært alvorlig situasjon, og til tross for svikt i kommunens ordinære inntekter, er det ikke aktuelt å la det fortsette. For å unngå dramatiske kutt i tjenestene, mener jeg det nå er nødvendig å gå inn for eiendomsskatt.

Martin Smith-Sivertsen: I dag er det dessverre det, men jeg ønsker å jobbe for at eiendomsskatten for privatpersoner fjernes. Dette kan ta tid, men det må jobbes systematisk for å effektivisere kommunen.

Hvor mener du Bybanen bør gå gjennom sentrum?

Ragnhild Stolt-Nielsen: Som byrådsleder er det mitt ansvar å effektuere de vedtak bystyret fatter. Jeg vil derfor at Bybanen skal realiseres i henhold til det bystyret har bestemt.

Martin Smith-Sivertsen: Det viktigste er å ha gode prosesser. Traseer skal legges der flertallet i bystyret ønsker dem. Det viktig å få en snarlig avklaring om bystyrets vedtak om innslag ved Kjøttbasaren lar seg gjennomføre. Dersom det faller bort, er jeg i utgangspunktet tilhenger av en lang tunnel.

Hva bør gjøres for at kommunen skal oppnå full, bydelsvis barnehagedekning?

Ragnhild Stolt-Nielsen: Eksisterende overkapasitet må reduseres, og vi må bygge opp ny kapasitet i pressede områder som Årstad og Bergenhus. For å få dette til, må vi tenke nytt om hvor og hvordan vi bygger barnehager. Vi jobber blant annet med en bystandard for barnehager og nærmiljøbarnehager, slik at behovet for transport reduseres.

Martin Smith-Sivertsen: Større satsing på private barnehager. Kommunen må være behjelpelig med tomter. Full, bydelsvis barnehagedekning er ønskelig, men kan være vanskelig å oppnå. Ikke alle foreldre ønsker å ha barna sine i bydelen der de bor.

Hva tenker du om svarene, og hvem mener du er best egnet som byrådsleder i Bergen? Diskuter under!

DUELL: Martin Smith-Sivertsen og Ragnhild Stolt-Nielsen møttes til byrådslederduell mandag.
DORTHE KARLSEN