Tiltak for mennesker med psykisk utviklingshemming:

Forsering av nytt bofellesskap for ti utviklingshemmede — Rådalslien: kr. 38000000

Forsering av nytt bofellesskap for åtte utviklingshemmede - Fana: kr. 30000000

Knappenveien avlastning og Åsane avlastning - 12 plasser: kr. 12000000

Sandviksveien bofellesskap - økt kapasitet med 5 - 10 beboere: kr. 7500000

Rehabilitering av bofellesskapene Sverre Hjetlandsvei, Bråtet og Hamregården: kr. 4700000

Nansensvei bofellesskap - påbygg for heis : kr. 2000000

Eidsvåg dagsenter - total oppussing: kr. 1500000

Skoglien bofellesskap - påbygg med kontor og felleskjøkken: kr. 1000000

Gullstølsbotn bofellesskap - påbygg/innebygd korridor : kr. 1000000

Skoglien bofellesskap - påbygg med kontor og felleskjøkken: kr. 1000000

Arna dagsenter - bygge på bad til multifunksjonshemmede: kr. 1000000

Bygningsmessige endringer i Nygårdsvikveien bofellesskap: kr. 755000

Hatleveien bofellesskap - nødvendig bygningsmessige endringer: kr. 750000

Leirvikåsen bofellesskap, nødvendige bygningsmessige endringer: kr. 750000

Gosen bofellesskap, nødvendige bygningsmessige endringer: kr. 750000

Forsterket vedlikeholdsinnsats ulike steder : kr. 700000

Vestlundbakken bofellesskap - mindre justeringer: kr. 300000

Levekår, nærmiljø og idrett: kr. Kr

10 kommunale boliger for vanskeligstilte gjennom anskaffelse i markedet: kr. 13250000

Rehabilitering og utbedring idretts- og nærmiljøanlegg, Gyldenpris og Olsvik : kr. 10000000

Rehabilitering og utbedring idretts- og nærmiljøanlegg, Nygårdsmyren: kr. 10000000

Rehabilitering av Paradisbanen (Minde idrettslag): kr. 10000000

Rehabilitering og oppgradering av Nordnes sjøbad : kr. 8000000

Slåtthaug idrettshall, teknisk opprusting: kr. 8000000

Rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg på Kalandseid: kr. 7000000

Rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg på Landås: kr. 3000000

Rehabilitering av Stemnemyren øvre grusbane (Dumpen): kr. 3000000

Rehab/utbedring av garderobebygg på Nymark : kr. 3000000

Oppjustering av en rekke ballbaner : kr. 2000000

Oppjustering av en rekke turveier: kr. 2000000

Rehabilitering av idretts- og nærmiljøanlegg på Apeltun: kr. 2000000

Vedlikehold og rehabilitering av ungdomshuset Elvetun, Loddefjord: kr. 1500000

Innvendig oppgradering og vedlikehold av Ungdommens hus Laksevåg: kr. 1500000

Utbedring av Ådnahall i Indre Arna: kr. 1000000

Lyssetting av tur- og aktivitetsområdet «Skillingsbollen», Løvstakksiden/Damsgård: kr. 800000

Tiltak for barn (skole, barnehage, sikker skolevei osv.):

Vedlikeholdsetterslep barnehager: kr. 22000000

Paviljong/bygg på Lone skole: kr. 12000000

Paviljongbygg på Mjølkeråen skole: kr. 8500000

Trafikksikringstiltak skolevei: kr. 5795000

Utskifting av forurenset jord i barnehagene : kr. 5000000

Diverse innvendige tiltak på skolebygg etter søknad: kr. 4000000

Uteområde på Midtun - fjerning og deponering av forurenset jord: kr. 3000000

Busstopp ved Søråshøgda skole: kr. 2000000

Rehabilitering av kjøkken i barnehager: kr. 1000000

Gangsti mellom Holen og Håstein skole: kr. 500000

Vedlikehold av skolenes grøntarealer: kr. 200000

Tiltak for eldre og helse: kr. Kr

Midtbygda sykehjem: kr. brannteknisk oppgradering: kr. 15000000

Oppgradering av skyllerom og toaletter samt kjøkken i Engensenteret: kr. 6000000

Utbedring av bad ved Storetveit sykehjem, medisinrom: kr. 5500000

Utskiftning vannledninger i service-, omsorgsboliger ogseniorsenter i Håsteinsgaten 9: kr. 5500000

Utbedring av kjøkken ved Enkers aldershjem og Frieda Fasmers sykehjem: kr. 2000000

Soltun aldershjem - rehabilitering av kjøkken: kr. 1500000

Oppgradering av uteareal, boenhetene ved Åstveit sykehjem.: kr. 1000000

Danckert Krohn seniorsenter: Brannsikringstiltak: kr. 1000000

Bergen Legevakt - rehabilitering og teknisk opprustning: kr. 700000

Odinsvei sykehjem: kr. oppgradering av uteplass: kr. 500000

Ny uteplass, demensavdeling Gullstøltunet: kr. 500000

Arna helseheim, utvidelse av parkeringsplass: kr. 500000

Miljøtiltak/byutvikling:

Gang- og sykkelbro over Damsgårdssundet: kr. 60000000

Sagen - Skog og treplanting: kr. 3300000

Rehabilitering presteboliger: kr. 3000000

Etterslep på arbeid med trær: kr. 1000000

Lyssetting/tursti Lønborglien/Eikeviken: kr. 400000

Kulturbygg:

Schøtstuene, rehabilitering: kr. 12000000

Hanseatisk museum, rehabilitering : kr. 12000000

Trikkehallen, rehabilitering : kr. 5000000

Sandviksboder 20 - tak og sprinkling: kr. 5000000

Permanenten, rehabilitering/lyssetting : kr. 3000000

Hovedbiblioteket - gammel del, rehabilitering : kr. 3000000

Sandviksboder kystkultursenter, gulv søndre bodgruppe: kr. 2000000

Barnas hus, rehab ilitering gavlvegg: kr. 500000

Styrking av budsjettene til eksisterende lærlingeplasser: kr. 915000