• Når kan vi stole på byrådet når de ikke ønsker å rette opp feil som blir påpekt?

Spørsmålet ble stilt av Senterpartiets Ove Sverre Bjørdal i dag, i forbindelse med at den nye trafikksikkerhetsplanen til Bergen skulle behandles.

Oppdaget feil

I den nye trafikksikkerhetsplanen står det at en rekke trafikksikkerhetstiltak er utført, mens de i virkeligheten ikke er det. Det var Aps Lillian Vangberg som først oppdaget feilene.

— Dette synes jeg er alvorlig. Som bystyrerepresentanter er vi avhengige av at vi kan stole på informasjonen som gis når vi skal behandle saker, sa Vangberg til BT i går.

Dette fikk partiene Ap til å be om utsettelse av saken, som var på dagsorden i dagens bystyre.

Arbeiderpartiets Geir Steinar Dale var en av dem som ønsket utsettelse.

- Utall antall feil

— Her foreligger det en sak med et utall antall feil. Det fremgår av media i svaret fra byråden at han ikke vet hvor mange feil det faktisk ligger i denne planen. Vi foreslår derfor at saken blir utsatt inntil vi har mer informasjon fra byråden om hvilke feil og mangler som ligger i planen, sa Dale i bystyret.

Også Senterpartiets Ove Sverre Bjørdal var svært skeptisk til å behandle planen.

— Slik denne saken står, har ikke byrådet oppfylt sine forpliktelser verken etter kommuneloven eller reglementet. Når kan vi stole på byrådet når de ikke ønsker å rette opp feil som blir påpekt. Jeg blir skeptisk, ordfører, sa Bjørdal på talerstolen i bystyret.

Fikk ikke flertall

Venstre, ved Julie Andersland, tok til orde for å behandle planen, til tross for at partiet deler bekymringen til partiene som ville utsette saksbehandlingen. Årsaken var at det haster med viktige trafikksikkerhetstiltak og under forutsetning at alt som står i planen er utført blir utført raskest mulig og uten at det stjeler midler fra andre tiltak.

Høyre ved Norvald Visnes, forsvarte behandling av planen, fordi de mener en utsettelse vil forsinke handlingsplanen som skal bygge på trafikksikkerhetsplanen.

— Det er ikke bra at det legges frem feil opplysninger i en sak som skal behandles i bystyret. Det er alle enige om. Det er imidlertid feil i et vedlegg til saken og ikke i selve trafikksikkerhetsplanen, slik vi ser det. Det har derfor ikke avgjørende betydning for behandling av saken, slik vi ser det, sier Norvald Visnes.

SV, Sp, Byluftlisten, Miljøpartiet De Grønne og Rødt stemte for utsettelse, i tillegg til Arbeiderpartiet.

Venstre, Høyre, KrF og Frp hadde likevel flertall, og bystyret behandlet planen.

- Nyttig debatt

Byråd Filip Rygg (Krf), som har fått mye kritikk for at det er feil i sakspapirene, kommenteret det slik fra talerstolen:

— Det har vært en debatt i pressen de siste dagene som jeg synes har vært nyttig. Vi har fått lister fra Statens vegvesen som ikke har vært riktig. De har beklaget dette og det er jeg glad for at de har gjort.

Bystyret vedtok at «Trafikksikkerhetsplan for Bergen 2014-2017» legges til grunn for arbeidet med trafikksikkerhet i Bergen kommune. De vektok også at «Handlingsplan for Trafikksikkerhet 2014- 2017» for kommunale veier, legges fram for bystyret i juni 2014. I et tredje punkt står det at en mulighetsstudie for trafikksikringstiltak i Lyngbøveien utredes i samarbeid med FAU Nygårdslien skole. Bystyret tar stilling til tiltak ved behandling av handlingsplanen.

Et enstemmig bystyre vedtok også denne merknaden: "Bystyret forutsetter at tiltak som i "Vedlegg" til Trafikksikkerhetsplanen står oppført som gjennomført i planperioden 2010-2013, men som ikke er fullført, blir ferdigstilt i løpet av 2014, og at midler til tiltakene allerede er avsatt slik at de ikke går på bekostning av tiltakene i kommende handlingsplan."