GUNNAR WIEDERSTRØM

Årsaken til at det ikke helt går byrådets vei er svikten i skatteinntektene. Den alene forklarer det aller meste av det forventete underskuddet.

Svikter for alle

— Vi baserte våre inntektsanslag på det regjeringen forventet for 2004. Ingenting tyder på at kommunene når dette målet, og det rammer også oss, sier finansbyråd Henning Warloe.

Isolert sett går Bergen ganske bra. Skatteveksten er på 7,7 prosent. Problemet er at skatteveksten for alle kommunene i Norge bare er på 5,5 prosent. Og Bergen får ikke beholde det kommunen har av merinntekter over landsgjennomsnittet. 90 prosent går til skatteutjevning og deles ut til alle kommunene.

— Vi kunne oppfordre bergenserne til å betale mer skatt, men ni av ti kroner ville gått i skatteutjevning, for å sette det på spissen.

På utgiftssiden er det bare sosialhjelpen som volder problemer av betydning. Her nærmer til gjengjeld merforbruket seg 40 millioner kroner.

Momstap

Med et underskudd på 100 millioner kroner i 2004, vil det oppsamlete underskuddet i Bergen kommune summere seg til en milliard kroner. Det skal nedbetales med tilsvarende overskudd på driften de neste fire årene.

En ulykke kommer sjelden alene. For kommunens regnskapstall så langt i år skjuler en annen tapsbombe. Det gjelder ordningen med momsrefusjon. Ordningen skal gjøre det mulig for private bedrifter å konkurrere om offentlig oppdrag på like vilkår som offentlige foretak. De slipper den konkurranseulempen som moms på tjenester utgjør.

Kommunen får dette tilbakebetalt ved å kreve refusjon for den momsen som belastes det som leveres av private tjenester til kommunen. Det viser seg nå at kommunen ligger an til å få 100 millioner kroner mindre i refusjon fra staten enn det som ved begynnelsen av året ble trukket i rammetilskuddet fra staten.

— Dette skulle være et nullsumspill. Jeg tar det for gitt at vi får disse pengene igjen. Dette er en utilsiktet virkning av denne ordningen, sier finansbyråd Henning Warloe.