På grunn av Bergen kommunes alvorlige økonomiske situasjon, har byrådet vedtatt å umiddelbart innføre innkjøps-, investerings— og ansettelsesstopp for kommunen og alle kommunale foretak og særbedrifter, skriver Bergen kommune i en pressemelding.

Ansettelsesstoppen omfatter alle lederstillinger og stab-, støtte- og fagstillinger i byråds-avdelinger og bydelsadministrasjoner, samt administrative stillinger på tjenestestedsnivå. Det gjelder også alle kommunale foretak og særbedrifter, heter det.

Full stopp er det likevel ikke. Stillinger i førstelinjetjenesten og i brukerrettet arbeid innen helse, sosial, pleie og omsorg, barnehager og skoler skjermes.

Men stillinger som rektor, undervisningsinspektør og leder for sykehjem og aldershjem regnes som administrative stillinger. Der blir det bråstopp inntil et eventuelt nytt vedtak.

Innkjøpsstoppen gjelder ut 2003 og omfatter alle varer og tjenester utenom absolutt nød-vendige forbruksvarer. Byrådet har også vedtatt en sterk begrensning av reise- og kursvirksomheten for resten av 2003.

Alle reiser i inn- og utland skal godkjennes av kommu-naldirektør/ bydelsdirektør før reisen gjennomføres.