Et plandelt kryss uten rundkjøring tett ved Birkelandsvannet er den beste måten å knytte Ringveg vest til Flyplassvegen. Det mener Statens vegvesen, og byrådet i Bergen slutter seg til en oppfatningen.

Det er bare det at den nye veien da vil krysse et forholdsvis uberørt jordbrukslandskap, og landbruksdirektøren i Hordaland har derfor varslet innsigelse mot forslaget.

Dersom landbruksdirektør Ole Bakkebø opprettholder innsigelsen, må denne delen av reguleringsplanen sendes til mekling, og deretter eventuelt til avgjørelse i Miljøverndepartementet.

Dette kan forsinke hele planprosessen og føre til at Ringveg vest ikke når Stortinget tidsnok til å få penger til anleggsstart i 2005. 1. etappe under Søreide

Problemet kan imidlertid løses ved at strekningen Dolvik-Flyplassvegen trekkes ut av hele planen i denne omgang. Det vil ikke spille noen som helst rolle for fremdriften av Ringveg vest. Byrådet går nemlig inn for at strekningen Dolvik-Flyplassvegen uansett angripes som siste delstrekning. Det vil si at det først blir bygging her i Bergensprogrammets 2. periode, altså etter 2012. Første etappe på Ringveg vest blir tunnelen fra Dolvikskiftet, under Søreide og Strømme bro frem til Sandeid, i krysset Bjørgevegen, Fyllingsdalsvegen. Kostnaden er beregnet til rundt 1 milliard kroner.

Ettersom det her ikke foreligger noe varsel om innsigelse, skulle sjansene være gode for at Bergen bystyre på egen hånd kan vedta reguleringsplanen for denne strekningen innen mars måned.

Lukket på Sandeid

Etter at strekningen Dolvik-Sandeid er ferdig bygget, vil anleggsarbeidene fortsette nordover med tunnel under Kanadaskogen til Liavatnet, hvor Ringveg vest knyttes til Vestre innfartsåre like i nærheten av Lyderhornstunnelen.

Ringveg vest vil for øvrig bli bygd i et lukket system forbi krysset på Sandeid, med tilkomst til firefeltstunnelen gjennom sidetunneler. Byrådet varsler også midlertidige tiltak langs dagens Ytrebygdsveg og langs Bjørgevegen i anleggsperioden. Trafikken øker stadig, og med ulemper fra anleggsarbeidet i tillegg, er det behov for avbøtende tiltak. Det må særlig legges vekt på fremkomst for kollektivtrafikken i anleggsperioden, og derfor planlegges det midlertidige kollektivfelt på strekningen Sandeid-Dolvik.