Fylkestinget behandler riksvegbudsjettet for 2003 i juni. Fylkesordfører Gisle Handeland liker ikke at den forsamlingen han er ordstyrer for stemples som upålitelig:

— Fylkestinget er til å stole på. Det tror jeg det finnes historisk belegg for. Men jeg vil be om et møte med Bergen kommune før fylkestinget for å rydde eventuelle uklarheter til side, sier Handeland til BT.

Det er full enighet mellom Bergen kommune og Hordaland fylke om at avtalen om 50-50-deling av riksvegbevilgningene står ved lag. Uenigheten kan summeres opp slik:

  • Bergen kommune står fast på at bevilgningen skal deles likt år for år uten noe om og men.
  • Fylkeskommunen, og vegsjefen, mener 50-50-delingen bør fremkomme over tid, slik at skjevfordeling ett år oppveies av skjevfordeling andre veien året etter for eks.

Ingen tillit

Den aktuelle striden har oppstått fordi Bergen kommune for øyeblikket ikke har noen ting å bruke 135 millioner riksvegkroner på. Det mangler ferdige planer. Gigantprosjekter som bybanen, Ringveg vest og Skansentunnelen vil ikke komme i gang før tidligst i 2005. Og da vil Bergen få igjen det som tappes nå, lover fylkeskommunen.

— Hvorfor er ikke dette godt nok for Bergen kommune?

— Fordi jeg ikkje har tillit til at fylkestinget vil stå ved avtalen om 50-50-deling. Nå foreslår fylket en tilnærmet 90-10-deling til fylket sin fordel i 2003. Men hva vil skje dersom det blir omvendt året etter, med bare 10 prosent til fylket utenom Bergen. Det tror jeg aldri fylket går med på, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen til Bergens Tidende.

Brente seg

Det er gjennomføringen av Bergensprogrammet både Anne-Grete Strøm-Erichsen og Tom Knudsen er nervøse for. Begge understreker at budsjettet for Bergensprogrammet er mer enn trangt nok som det er. Derfor våger de ikkje ta sjansen på å slippe penger fra seg.

— Vi brente oss da vi lånte vekk 45 millioner kroner av bompengene til ferdiggjøring av Vestre innfartsåre. Det var et slit å få pengene igjen, og skal jeg være helt ærlig, er jeg ikke sikker på om vi egentlig har fått pengene tilbake. Det vi har fått igjen, kan staten ha trukket inn på andre måter. Slikt er veldig vanskelig å ha oversikt over, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Nok av prosjekter i fylket

Men både vegsjef Ole Chr. Torpp og flertallet av fylkespolitikerne mener at det både er rett og rimelig å gi bortimot 90 prosent av riksvegpengene for 2003 til resten av fylket, der det ikke er mangel på ferdige planer, som for eks. rassikringsprosjekter i Sørfjorden.

Fylkets holdning i saken kom konkret til uttrykk gjennom vedtak i samferdselsutvalget i forrige uke. Vegsjef Ole Chr. Torpp foreslo at den statlige riksvegbevilgningen for 2003 på 270 millioner kroner fordeles med 30 millioner til Bergen og 240 millioner til resten av Hordaland.

Samferdselsutvalget vedtok dette med stort flertall.

Bompengene på konto

Byrådet i Bergen vedtok på sin side i forrige uke å stå steilt på kravet om 50 prosent prosent av riksvegbevilgningene til Hordaland neste år, 135 millioner kroner.

— Vi vil bruke riksvegpengene til de formål i Bergen som bompengene er øremerket til, som for eks. kollektivfelt langs Flyplassvegen, slik at bompengene kan fortsette å stå på konto, sier Tom Knudsen til BT.

Torsdag 23. mai er det fylkesutvalgets tur til å behandle saken, og det er ingen grunn til å tro at fylkets oppfatning er endret.

— Jeg synes vegsjefens forslag er et fornuftig innspill. Penger til vegformål bør arbeide i stedet for å stå på konto, sier Gisle Handeland.

- Da blir det «krig»

Det er fylkestinget som avgjør fylkets endelige prioritering av riksvegbevilgningene for 2003.

— Jeg blir dypt skuffet hvis fylkestinget holder fast på fordelingen fra samferdselsutvalget, sier Tom Knudsen.

— Da blir det «krig», er kommentaren fra Høyres Monica Mæland.

— Siste ordet i denne saken har Stortinget gjennom vedtaket av statsbudsjettet for 2003. Tradisjonelt skal det mye til før Stortinget rokker ved fylkestingets prioritering.