Ikke rart revisjonssjefen er kritisk etter et år der regnskapet gikk med 290 millioner kroner i underskudd. Og selv om han velger forsiktige ord når han forsøker å forklare hvorfor alt gikk galt i fjor, går han svært langt i å henge bjellen på katten.

— Oppsiktsvekkende

Etter å ha konstatert i sin revisjonsberetning at underskuddet ble gedigent, ser han det som nødvendig å minne om at man i en budsjettprosess må starte med:

  • « Et realistisk budsjett , som for aktørene i utgangspunktet oppfattes som ri k tig eller som de må forholde seg til som riktig - eller gitt .
  • Klare ansvarsforhold , hvilket betyr at ansvaret for de respektive delene av budsjettet må være koblet opp mot de virksomhetene som drives. Dette må være et tydeliggjort lederansvar som må gjelde på alle nivå i kommunen.»

— Det er ganske oppsiktsvekkende når en revisjonssjef skriver dette i en revisjonsberetning, sier leder for kontrollutvalget Ragnhild Stolt-Nielsen (H).

Mangler kontroll

Hvorfor gikk det galt for kommunen i fjor? Til kontrollutvalget skriver revisjonssjefen at det i utgangspunktet ikke skal være nevneverdig avvik mellom det kommunen har budsjettert og det som faktisk er brukt. Ligger det an til avvik, skal disse rapporteres til bystyret, og aktivitetsnivået må deretter ned. Revisjonssjefen konstaterer at det ikke skjedde.

En av årsakene til at det ikke skjedde er at de enkelte avdelingene mangler gode redskaper for å se hva som går galt. Kommunens økonomistyringssystemer er rett og slett ikke gode nok. Slik har det vært i en årrekke.

Men like alvorlig for byrådet er det at de ulike administrasjonene i kommunen ikke synes å ta hensyn til kravene fra byrådet om å bremse på utgiftene. Det kommer frem i tallene for innkjøp i kommunen gjennom hele året.

Økte innkjøp

Selv om både byråd og bystyret var glassklare på at det skulle spares penger på høsten, økte innkjøpene i november og desember. Særlig sterk var veksten i bydelene. Men også i byrådsavdelingene økte innkjøpene før jul. Revisjonssjefen skriver:

«Det kan etter dette synes som om intensjonene med budsjettnedtrekk etter hvert som det ble meldt om budsjettoverskridelse, ikke har fått gjennomslag i organisasjonen på viktige områder.»

Resultatet kjenner vi alle. I oktober forventet byrådet et underskudd på 150 millioner kroner. I februar i år var underskuddet doblet.

Revisjonssjefen skriver at det er en «fundamental ubalanse» mellom driftsnivå og inntektsgrunnlaget til kommunen. Han advarer mot det voksende underskuddet og mer enn antyder at dette kan stige ytterligere i år, dersom kommunen ikke makter å få kontroll med den totale kommunale virksomheten.