I arbeidet med å gi skolene i Bergen økt selvstyre, har byrådet bestemt seg for å holde på dagens ordning med samarbeidsutvalg. Aps skolebyråd avviser tanken om driftsstyrer der foreldrene sitter i flertall.

En begrunnelse er frykten for særinteressene. Byråden er dessuten i tvil om foreldrene er villig til å kutte når økonomien krever det. — Se hva som skjedde da kuttvedtaket fra juni skulle settes ut i livet, sier hun.

Forsøk i Bergenhus

Samtidig ønsker byrådet å gjøre et forsøk med profesjonelle styrer for skolene i Bergenhus bydel. I et profesjonelt styre blir medlemmene håndplukket ut fra hva de kan. - Jeg ser for meg at vi kan ha skolestyrer med folk fra Universitetet, næringslivet, jurister eller andre fagfolk, sier Grung.

Dagens samarbeidsutvalg er bare et rådgivende organ. Der sitter representanter for foreldrene, elevene, de ansatte på skolen pluss et politisk utnevnt medlem.

Et profesjonelt skolestyre vil på en helt annen måte gjøre vedtak om skolens økonomi og pedagogiske linje. Vedtak som rektor må rette seg etter.

- Ikke mistillit

— Når byrådet avviser foreldrestyrte skoler og begrunner det med frykt for at særinteressene skal ta makten i skolen, er ikke det som mistillit til foreldre som engasjerer seg?

— Nei, jeg uttrykker ikke mistillit til de engasjerte foreldrene som jeg opplever jobber bra i samarbeidsutvalgene. Men jeg ønsker å understreke at det er rektor som har den faglige kompetanse og ansvaret for å drive skolen. Hvis rektor skyver foran seg foreldre uten pedagogisk kompetanse og et helhetlig ansvar, er jeg redd noen få elevers særinteresser får dominere skolene, sier Ruth Grung,

Saken går nå videre til bystyret.

Motsatt vei

Høyre-styrte Stavanger går motsatt vei av det byrådet i Bergen legger opp til. Stavanger har gjennomført forsøk og skal innføre driftsstyrer ved alle skoler i år.

Også Oslo har innført driftsstyrer og har nylig besluttet å gjøre ordningen permanent for de videregående skolene, forteller byråd Kjell Veivåg (V) til BT.

— Det har vært masse kritikk av ordningen med driftsstyrer. Likevel vil flertallet holde på den, sier Veivåg.

Danmark er et foregangsland når det gjelder å gi foreldrene makt i skolen. Der er det gjort erfaringer med foreldrestyrte skoler siden 1990.

Delte meninger

I Bergen har over 50 skoler, bydeler og arbeidstakerorganisasjoner uttalt om de ønsker dagens samarbeidsutvalg eller en form for driftsstyre for skolen.

De fleste skolene, bydelsstyrene i Fyllingsdalen, Ytrebygda og Åsane samt Utdanningsforbundet ønsker å holde på samarbeidsutvalget.

Bydelsstyrene i Bergenhus og Fana ønsker å gi samarbeidsutvalget mer makt og myndighet. Norsk Skolelederforbund, der noen rektorer er organisert, ønsker en form for driftsstyre. Det samme gjør Fana FAU, mens bydelsstyrene i Laksevåg og Årstad gjerne vil gjennomføre forsøk.