Helen N. Fløisand har det politiske ansvaret for eldreomsorgen, og hun svarte leserne mellom klokken 16 og 18 tirsdag ettermiddag.

Her er et lite sammendrag av svarene helsebyråden ga til leserne som ringte og sendte eposter til redaksjonen. Bergens Tidende beklager at ikke alle kom gjennom på telefon.

P. B. Løvik:

Hvilke planer finnes for å hjelpe mine foreldre, og alle de andre gamle hvis eneste forbrytelse er å ha blitt gammel? Finnes det i det hele tatt håp? Eller skal de dø i soningskø?

Helen N. Fløisand:

Bergen bystyre har vedtatt en handlingsplan for eldre. Målet er å gjennomføre denne innen 2005. Vi ønsker med dette å tilby hjelp til den enkelte, enten det et behov for pleie i hjemmet eller i institusjon.

- - -

Kvinnelig leser fra Årstad bydel:

Jeg har et spørsmål angående vold mot eldre. Tidligere har jeg lest at sykehjemspasienter har blitt låst inne på rommene sine, og noen er blitt slått eller bundet fast til sengene sine. Kjenner byråden til slike tilfeller i Bergen?

Helen N. Fløisand:

Jeg kjenner ikke til at det er blitt brukt vold mot eldre i Bergen. Det finnes retningslinjer for å iverksette skjermingstiltak, og når slike tiltak kan brukes. Dette er av hensyn til de eldre selv. Dersom det er dette du sikter til, er det altså ikke snakk om vold.

- - -

Terje Olsen, Laksevåg:

Nå har Pensjonistpartiet fire ganger stilt mistillit i bystyret nettopp fordi dere ikke makter å gjøre noe som helst for å få ned sykehjemskøen.

Jeg må si at de andre opposisjonspartiene i bystyret opptrer direkte feigt som ikke har tørt å felle dere på denne saken.

Det viser med all tydelighet at opposisjonen ikke tør ta ansvar.

Mitt spørsmål er: Er Dere ikke flaue over den manglende innsats for å få avviklet denne uverdige køen? Og hvorfor hevder dere at det er så vanskelig å få tomteplass til nye sykehjem, når barnehagesatsingen viser at det ikke er noen problemer med å skaffe tomt til den?

Helen N. Fløisand:

Jeg takker for synspunktet. Når det gjelder tomter til barnehager er dette også vanskelig å skaffe, blant annet på grunn av reguleringsproblemer.

- - -

Anne Lise Skjoldal, Askøy:

Jeg har en 87 år gammel mor som bor i Fana. Hvordan kan Bergen kommune forsvare å skjære ned antall ansatte på et sykehjem?

Helen N. Fløisand:

Det som er i ferd med å skje, er at disse stillingene blir overført til hjemmetjenesten. Dette er altså en omrokkering av stillingene. Beboerne skal fortsatt få ivaretatt sine behov.

- - -

Konrad Brandsdal, Flaktveit:

Jeg er en eldre mann som har fulgt med i debatten, og ser med gru frem til den dagen jeg skulle ha behov for en sykehjemsplass. Den plassen finnes nemlig ikke. Er det slik at dere politikere ikke vil ha vekk sykehjemskøen? Det ser nemlig sånn ut.

Helen N. Fløisand:

Jo, vi ønsker å fjerne sykehjemskøen, og det jobber vi helt systematisk med. Jeg noterer dine synspunkter på at en-sengs-reformen ikke nødvendigvis er det aller beste. Noen ønsker å bo flere på rommet, og det er fint at også dette synspunktet kommer frem.

- - -

Kvinnelig leser:

Burde det ikke opprettes møter for de pårørende, slik som det finnes "foreldremøter" i skoleverket?

Helen N. Fløisand:

Det finnes pr. i dag utvalg der de pårørende er representert. Forslag om et slags allmøte kan tas opp med den enkelte institusjon — det er en god idé.

- - -

Arthur Jamne, Nordre bydel:

Sykehjemmene i Landås bydel blir bygget feil. Det koster mer enn en million kroner pr. seng. Det kan ikke samfunnet klare. Kun de som trenger hjelp, må få de plassene. Dette er tomtesløsing slik som Bergen driver om dagen.

Helen N. Fløisand:

Ikke så mye jeg kan gjøre med dette her og nå, men målet vårt er å gjennomføre handlingsplanen for eldre som er vedtatt av bystyret. Men jeg noterer meg dine synspunkter - takk for at du ringte.

- - -

Leser fra Åsane:

Jeg jobber i hjemmesykepleien, og det har jeg gjort i mange år. Det mangler sykehjemsplasser. Når det kommer så langt at eldre blir så dårlige at de trenger sykehjemsplass, så er det rett og slett ikke plass.

Helen N. Fløisand:

Jeg kjenner jo til denne problemstillingen. Handlingsplanen for eldre har et utbyggingsprogram. Vi bygger ut så fort vi kan, og dette skal jo gjennomføres systematisk frem til 2005. Kvaliteten på sykehjemsplassene skal også heves. Vi har flere prosjekter på gang. Når utbyggingsplanen er ferdig, skal vi ha over 300 flere sykehjemsplasser - netto.

- - -

Liv Hovden, sykepleier:

Jeg reagerer på at noen vil heve pensjonsalderen for sykepleiere til 67 år. Jeg er selv 65 år, og de fleste som har jobbet så lenge som meg, har gjerne litt belastningsskader. Det er svært få sykepleiere som klarer å være i jobb til fylte 67 år.

Helen N. Fløisand:

Nå kjenner jeg ikke til dette forslaget, men jeg regner med at dette i så fall må være en frivillig ordning. Det er gjort tiltak for å ha sykepleiere og hjelpepleiere lengst mulig i arbeid, men dagens AFP-ordning har gjort at de siste årene er frivillige.

- - -

Erna Mundal Pedersen:

Bergens kommune svik overfor de eldre er nesten like gammel som arvesynden! Kommunen har lenge lovet at situasjonen skal bli bedre. Jeg har jobbet med dette i 40 år, og i de årene jeg har vært med, har eldreomsorgen blitt nedbygget - ikke omvendt!

Helen N. Fløisand:

Det har skjedd mye innen eldreomsorgen det siste tiåret. Vi kan likevel være enige om at det ikke har skjedd hurtig nok.

- - -

Tre spørsmål fra Leif Gullstein:

1. Hvilke konkrete planer har Bergen kommune for å gi de som er godkjent for sykehjemsplass i Årstad bydel plass på sykehjem?

2. Vil det igangsettes nye støtteordninger for pårørende som må ta ansvar for pleie av syke- eller aldershjemtrengende?

3. Finnes det en eldregaranti som skal sikre eldre og pleietrengende den hjelpen de trenger?

Tre svar fra Helen N. Fløisand:

1. Bergen kommune er i likhet med de fleste av landets øvrige kommuner i ferd med å sluttføre utbyggingsprogrammet i tråd med handlingsplanen for eldre. Dette vil medføre en økning i antall sykehjemsplasser i Bergen kommune. Dessuten vil kvaliteten på sykehjemsplassen øke.

2. Vi har i dag ordningen med omsorgslønn, som innebærer at pårørende som pleier f.eks. pleietrengende foreldre kan få lønn etter nærmere retningslinjer, som erstatning for inntekt.

3. Rettigheter er knyttet til lover og forskrifter.

- - -

Innringer fra Bergenhus:

Det er jo mange som har lyst til å bo hjemme. Hadde det ikke gått an å bli boende hjemme, og at omsorgspersoner kunne fått kompensasjon for dette?

Helen N. Fløisand:

Det kan de få. Vi har noe som heter omsorgslønn, og det er opp til den enkelte bydel å innvilge dette. Det blir innvilget etter behov. Vi ønsker at de som ønsker å bo hjemme, skal få hjelp etter de behovene de har. Dette har vi vedtak på i Bystyret.

- - -

Sykepleier:

Det som står i avisen i dag er veldig tøft for mennesker som må ta seg av sine foreldre. Men for oss som er enslige, tenker jeg på at vi også kommer til å bli nødt til å få hjelp fra det offentlige. Men jeg synes det bør være en egenandel, som er lik for alle.

Helen N. Fløisand:

Pr. i dag er det ikke lov å ta betalt for hjemmesykepleie, bare hjemmehjelp. Jeg takker for de tankene angående eldreomsorgen du har kommet med.

- - -

Hans Jørgen Botheim, daglig leder, Vestlandske Blindeforbund:

Min hjertesak er synshemmede over 70 år. Det er tilfeldig om disse menneskene får tilbud om rehabilitering, fordi det ikke finnes noen henvisningsinstans. Hvordan kan du hjelpe eldre til å få den hjelpen de har krav på? Det viktigste er jo at de synshemmede får hjelp.

Helen N. Fløisand:

Det er flott at du ringer. Jeg har notert meg dine innspill, og her kan vi sikkert komme til enighet. Foreslår at du kontakter byrådsavdelingen for helse- og sosial i Bergen kommune, slik at vi kan diskutere dette nærmere.

- - -

Kvinnelig leser fra Åsane:

Min mor er veldig syk, og får ikke hjelp, og det er veldig vanskelig å finne ut hvor man skal be om hjelp. Det vanskeligste er at min mor blir svakere og svakere, og at hun gang på gang ikke får den hjelpen hun trenger.

Helen N. Fløisand:

Det er først og fremst i bydelen du må be om hjelp, og du må stå på der. Men jeg noterer meg at du synes det er alt for mange mennesker å forholde seg til i hjelpeapparatet.

- - -

Tore Næss, drosjesjåfør:

Det verste synes jeg er disse som kjører rundt på TT-kortene. Jeg kjører dem hjem på disse rekvisisjonene, etter at de har vært ute og danset hele natten.

Helen N. Fløisand:

Det har jeg notert meg. Jeg skal ta dette opp med Hordaland fylkeskommune, som har ansvaret for dette. Takk for at du ringte.

- - -

Harald Nilsen:

Bybudsjettet totalt er det samme uansett hvem som styrer så hvorfor alle disse løgnene i enhver valgkamp. Øker man lønningene til kommunalråder etc ut i fantasinivå så blir det selvsagt mindre igjen til byens befolkning. (...) Bergen kommune haringen pengeproblemer se bare på hva man bevilger til kulturtiltak og innvandrertiltak. Litt pussig i grunnen.

Når det gjelder eldretiltak eller andre tiltak som burde ha førsteprioritet, da hykler dere og gråter gjerne en skvett for pressen. Dere skulle jo så gjerne, men det finnes ikke penger.

Helen N. Fløisand:

Jeg har notert meg denne mailens innhold.

- - -

Dame fra Åsane:

Jeg tror mange får bedre behandling enn det som kommer frem i avisen. Men mye kan gjøres for å øke trivselen i eldreomsorgen, både for de eldre og de ansatte.

Helen N. Fløisand:

Jeg er glad for at det også kommer synspunkter på at det gjøres mye positivt for de eldre. Jeg er enig i at trivselen for de ansatte er viktig. Dette vil igjen øke trivselen for eldre.

SVARTE LESERNE: Helsebyråd Helen N. Fløisand satt i Bergens Tidendes redaksjon, og svarte på lesernes spørsmål i to timer tirsdag ettermiddag.
Foto: Knut Strand