Det meiner sivilingeniør Johannes Sørli og advokat Kaare Hartmann. Dei to har hatt eit lengre samarbeid om å finna beste løysinga for eit nytt fastlandssamband til Sotra.

Løysinga dei skisserer er ein torøyrs tunnel mellom Birkelandsskiftet på Flyplassvegen og Telnes på Sotra. Sørli har rekna prisen for den ca. 9 kilometer lange tunnelen til 1,43 milliardar kroner, medrekna tilførslevegar.

Nett no pågår prosessen i Statens vegvesen og i kommunane på Sotra for å finna ut kva slags alternativ som skal veljast — ny bru eller tunnel i nord, eller tunnel i sør, slik Sørli og Hartmann går inn for.

Trafikken aukar

Samstundes aukar trafikken over Sotrabrua, og skapar stadig større vanskar med å koma fram. Hartmann og Sørli sin ide for å bøta på dette, er å ta med gratis buss over Sotrabrua inn i finansieringspakken for det nye sambandet.

— I byggjeperioden for det nye sambandet tenkjer vi oss at bussane køyrer gratis over Sotrabrua i rushtidene, til dømes fram til klokka 09.30 om morgonen og frå 14.30 til 18.00 om ettermiddagen. Så er det vanleg pris utanom desse tidene. Kostnaden med dette vil utgjera ein svært liten del av den samla finansieringspakken, seier Kaare Hartmann.

Byggjeperioden for det nye sambandet reknar Hartmann med vil vera 3,5 til 4 år.

7000 færre bilar

Eit vilkår for at dette opplegget skal ha verknad, er at bussane går direkte og at dei får prioritet i trafikken. Hartmann viser til tal frå Opplysningsrådet for vegtrafikken som fortel at bilistar som lar bilen stå og tar gratisbussen, kan spara 100 kroner pr. arbeidsdag. På dette grunnlaget trur Hartmann at gratis buss kan redusera trafikken over Sotrabrua med over 7000 bilar pr. dag, eller nesten ein tredjedel.

TETNAR TIL: Trafikken vert stadig tettare over brua mellom Sotra og Bergen.
Arkiv