Naboprotestene hagler mot de ulovlige aktivitetene, men Krogsæthers folk arbeider ufortrødent videre, upåvirket av protester fra naboer, stoppordrer fra kommunen og trusler om tvangsmulkt. Kommune nøyer seg med brevskrivning.

Klage på klage

Våren 2002 begynte Ronny Krogsæther å tømme billass på billass med fyllmasse i hagen foran huset sitt. Mer en 3000 kubikkmeter har gått med til å planere en sterkt skrånende tomt.

Naboene, som fikk en opp til ni meter høy skråning vegg i vegg med tomtegrensen, så med lite blide øyne på denne tomteforedlingen. De klaget.

Kommunen sendte ut stoppordre. Krogsæther akselererte arbeidet. Det kom trusler om tvangsmulkt, Krogsæther sa han ville rette seg etter pålegget, men fortsatte arbeidet.

Denne måten å opptre på har dannet mønster for hvorledes Krogsæther siden har forholdt seg til kommunale myndigheter:

Overser pålegg

  • Juni 2003, får tillatelse i etterkant til utfylling mot å fjerne store deler av massen, men har til dags dato ikke fjernet et trillebårlass
  • Juni 2003 starter bygging av at stort betongtilbygg til eneboligen, uten at det foreligger byggesøknad.
  • Juni 2003 sender kommunen ut stoppordre, men Krogsæther fortsetter arbeidet i juli og august. Arbeidet tas opp flere ganger utover vinteren og forseres i april/mai 2004.
  • Mai 2004 sender Krogsæther ut nabovarsel på tilbygget.
  • Mai 2004 sender byggesaksavdelingen ut ny stoppordre og varsel om tvangsmulkt.
  • Mai 2005 får Krogsæther avslag på oppsetting av tilbygg. Han får tillatelse til en mindre utfylling enn den som er foretatt, og pålegges i praksis å fjerne store deler av massene.
  • Januar 2006 kommer byggesaksavdelingen på besiktigelse og konstaterer at det på ny drives ulovlig tilfylling av « betydelige masser». Ifølge opplysninger BT har hentet inn, er det snakk om over 20 billass. Kommunen sendte ut stoppordre 25. januar og varslet samtidig om tvangsmulkt.– Bare durer på

Så langt har Krogsæther sluppet unna mulkt.

– Vi sitter igjen med en følelse av at kommunen, på tross av alt de skriver, ikke har tenkt å gjøre noe. De ser ut til å ville strekke seg veldig langt for å imøtekomme Ronny Krogsæther, sier en av naboene, Petter Kloster.

– Hva burde kommunen gjort?

– Bygget som er kommet opp burde for lengst ha vært tvangsrevet og fyllingen fjernet med politiets hjelp. Alle vi som opptrer lovlig føler en stor urettferdighet. Det som er verre, er at de som ikke vil følge loven, noterer seg dette og blir enda tryggere i sin forvissning om at her er det bare å dure på, sier Kloster.

BT har forsøkt å få fatt i Krogsæther, som har flyttet utenbys, men har ikke oppnådd kontakt med han.

Byråd Lisbeth Iversen vil heller ikke uttale seg om saken da den nå er til behandling i byrådsavdelingen.

GUSTAF BRATT