I Konsekvenseutredningen for bybanetraseen til Åsane beskrives mulighetene for sykkeltunnel slik:

«Samtidig med etablering av bybanetunnel mellom NHH og Eidsvåg, etableres en parallell sykkeltunnel. Denne er strengt tatt ikke nødvendig for etablering av bybanetrase, men skal det etableres sykkeltunnel der, vil det være rasjonelt å gjøre dette som del av bybaneprosjektet. Dette blir en tunnel på ca. 1600 meter som også kan benyttes til rømning for Bybanen».

Lese hele utredningen på kommunens nettsider

Ifølge planleggerne vil sykkelturen mellom Eidsvåg og NHH reduseres med cirka 15 minutter.

Må velges

Mens resten av bybanetraseen til Åsane inneholder utallige alternativer, stiller saken seg noe annerledes for sykkeltunnelen.

Alle bybanetraseene nordover inkluderer nemlig en sykkeltunnel. I rapporten kan man lese følgende:

«I de ulike alternativene får sykkeltunnelen litt ulik lengde, fra ca. 950 meter i alternativ 3, til ca. 1600 meter i alternativ 1 og 2. En sykkeltunnel på denne strekningen innebærer en redusert reisetid på ca. 15 minutter i forhold til å sykle rundt Eidsvågneset. Det er liten forskjell mellom alternativene.»

SYKKELNETT: Slik ser dagens sykkelveinett ut. Den grønne streken viser sykkelfelt, den blå streken viser gang- og sykkelvei, mens de røde strekene viser blandet trafikk.
BERGEN KOMMUNE.

Planlegger samtidig

Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) mener litt av poenget med bybaneutbyggingen er å se de trafikale endringene i et helhetlig lys.

— Det er rett å gjøre dette nå, når vi likevel stenger gater og gjør anleggsarbeid. Slik trenger vi ikke begynne på for eksempel sykkelnettet i neste omgang.

Rygg påpeker at kommunen har store sykkelambisjoner, og at Bybanen vil føre til at flere av dem blir realiserte.

— Med bybane til Åsane får vi samtidig Bergens største sykkelprosjekt gjennom tidene på plass.

Vil ikke garantere

- Det blir også en sykkeltunnel til Åsane?

— Det er en sentral visjon å få et sammenhengende sykkelveinett, svarer Rygg.

— Men i og med at alle traseene har med seg en sykkeltunnel, så kan vi vel slå fast at dette blir en realitet?

— Jo, det vil i alle fall bli en helhetlig sykkeltrasé. Men jeg kan ikke være bastant før høringen er ferdig og vi har et vedtak, sier Rygg.

Ikke tunnel

I rapporten skriver kommunen at «med Bybanen i gatene gjennom sentrum og i Sandviken, etableres gjennomgående trase for sykkel sammen med Bybanen. Ett unntak er en kortere strekning på ca. 230 m i Sjøgaten mellom Sandvikstorget og litt nord for krysset med Sandviksveien der sykkel får felles trase med forgjengere».

Byråden påpeker at anleggsarbeidet for å komme til Festplassen med sykkelnett fra sør snart er ferdig.

— Om noen måneder er vi fremme til Festplassen. Det neste strekket fra Festplassen og nordover løses med Bybanen.

Det sammenhengende sykkelnettet er derimot avhengig av at man lander på en løsning hvor Bybanen går over Bryggen. I rapporten kan man lese at:

«Med tunnelløsninger i sentrum og Sandviken oppnår en ikke å få etablert sammenhengende sykkeltrase på samme måte som i dagløsningen. Da må en enten basere seg på eksisterende forhold eller etablere sykkeltrase som egne prosjekt».