Mellomfem og 15 meter under asfalten på taxe— og rullebanen på Bergen Lufthavn harAvinor bygget en fiskepassasje på 400 meter.

-Det er mulig at dette er den første lufthavnen i verden med egen fiskepassasje,sier Terje Aarsand til avinor.no.

Haner fagansvarlig for miljø på Flesland, og forteller at fiskepassasjen skal gisjøørret og ål full bevegelsesfrihet og gytemuligheter. I passasjen er det ogsålaget to fisketrapper. Allerede under byggingen oppdaget de fisk.

-Dette viser at konseptet virker, sier Aarsand.

Fiskenskal vandre

Konstruksjonenskal gjøre det mulig for fisken å vandre mellom Raunefjorden og Langevann viaFleslandelven, med flytrafikken tidvis få meter unna. Fiskepassasjen kostet iutgangspunktet tre millioner kroner, men Avinor har kuttet kostnader ved åvelge åpne overvannsløsninger, med våtmarksfiltre i stedet for å legge vann irør og kulverter i deler av utbyggingen.

-Målet var å prøve å endre fokus fra vann som et problem til vann som en ressurspå lufthavnen. I tillegg til at vi tar vare på det biologiske mangfoldeti området får vi også en penere lufthavn med åpne vannflater. Det er envinn-vinn-situasjon, sier Aarsand.

Veddelvis å bruke rester av tjern og åpne kanaler i stedet for rør, blir det båderom for fisk og redusert vedlikeholdsbehov, forteller Aarsand.

Fiskepassasjenskal bli et kunstig elveløp med nye gytemuligheter for fisken, men er ikke heltferdigstilt ennå. Håpet er at prosjektet også vil styrke stammen av ørret og åli Langevann, samt sjøørretstammen i fjordsystemet rundt Bergen.

Skalhjelpe ålen

-Bestanden av ål er sterkt svekket i de senere år på grunn av forurensing ogutfyllinger. Vi har derfor prioritert å legge til rette for ål her, og harinngått en intensjonsavtale med direktoratet for naturforvaltning om å delta iet prosjekt med telling av ål i trappen, sier Aarsand.

Deter den store utbyggingen på Flesland som har gjort det nødvendig å tenkeannerledes.

-Denne passasjen betyr at utbyggingen ikke hindrer ørret og ål i å vandre opp ogned, sier Peter Holmkvist, ansvarlig for ytre miljø på Flesland.

-Jeg har selv sett ørret på fin størrelse her, og det at vi også har sett ål erutrolig spennende, sier Holmkvist.

UNDER BAKKEN: Her bygges fiskepassasjen under rullebanen.
AVINOR