Plan— og bygningsloven slår fast et generelt forbud mot bygging i 100-metersbeltet langs sjøen her til lands. Men kommunene har dispensasjonsrett fra loven. Det er en mulighet kommunene ikke lar gå fra seg. Til tross for klare politiske signaler fra sentralt hold, hamres, snekres og mures det i strandsonen som aldri før.

Rundhåndet i Fjell

Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterte i går fersk statistikk over bygging i strandsonen. Bergens Tidende har bearbeidet tallene fra SSB. Resultatet av utregningene er klar i sin tale. Mest rundhåndet med dispensasjonsutdelinger i Hordaland, er Fjell kommune.

Det er en posisjon Fjell-ordfører Jan Utkilen godt kunne vært foruten.

– Dere troner på toppen som den mest dispensasjonskåte kommunen. Er det villet politikk?

– Nei. Tvert om. Det er ønskelig med sterkere restriksjoner. sier Utkilen.

Utdatert arealplan

Han forklarer situasjonen med at Fjell kommune sliter med gammel arealplan.

– Den er nok gått ut på dato. Derfor har vi en ny arealplan ute på høring. Den vil forhåpentligvis bli vedtatt i løpet av høsten.

Utkilen peker på at Fjell i 2005 gikk ut med et «amnesti» til alle de som hadde ulovlig oppførte bygg og lovet dem regulær byggesaksbehandling.

– Dessuten er tempoet i saksbehandlingen blitt betydelig høyere. Vi behandler sakene mye fortere.

– Er det gode nok forklaringer?

– Nei. Det viktigste er nok arealplanen. Hvis den nye blir vedtatt, vil det bli ganske andre forhold her i Fjell kommune.

John Morten Øvrebø i Fjell SV mener det drives Frp-politikk for alle pengene i Fjell. Han karakteriserer ordførerens uttalelser som svada.

– Verken ordføreren eller andre viser tegn til å gå inn for en mer restriktiv linje. Vi i SV føler oss helt alene om det. Problemet er ikke utbyggingen i seg selv, men at områder som er betydningsfulle for allmennheten ikke blir vernet, sier Øvrebø.

Eksplosjon i Bergen

Tallene fra SSB viser en nedgang i andelen søknader som gis dispensasjon nasjonalt. Poenget er at antallet søknader har steget kraftig. Resultatet er at vi opplever en byggeboom i strandsonen.

Det gjelder også den bergenske strandsonen, hvor antall byggetillatelser har eksplodert de siste årene. Fra 2003 til 2005 ble antallet innvilgede byggetillatelser i strandsonen mer enn femdoblet.

Byråd for miljø og byutvikling i Bergen, Lisbeth Iversen, er ikke overrasket over tallene. Men skal vi tro byråden, er det nå foretatt en kraftig kursendring.

– De politiske signalene har vært tydelige. Nå ser vi at det virker. Praksis er innskjerpet, andelen som får dispensasjon går ned.

Tre dispensasjoner i 2006

Iversen viser til statistikker fra fagetaten for inneværende år, som skal vise at det så langt i år er blitt behandlet over tusen søknader om tiltak, planforslag, byggesøknader og liknende.

– Kun tre dispensasjoner er gitt.

Iversen ønsker å sikre det hun kaller en «funksjonell strandsonepolitikk» og «stedstilpassede avgjørelser» i Bergen.

Verktøyet skal være et godt utviklet meldingssystem, slik at politikerne kan ha kontroll med utviklingen.

– Det har ikke vært politisk kontroll med byggingen i strandsonen her i Bergen tidligere. Et godt eksempel er Hjellestad, som er helt «overbygget», sier Iversen.

Bygges mest i Hordaland

Ikke i noen andre fylker er det bygget så mye i strandsonen de siste fem årene, som i Hordaland. Likevel er det bygget i en relativt liten andel av strandsonen i Hordaland sammenliknet med andre fylker.

I tettbebygde Oslo er det naturlig nok ikke mye uberørt strandsone igjen, så vidt over 20 prosent. I hovedstaden er det ikke godkjent ett eneste nybygg de siste fem årene.

Ni andre fylker har en større andel av strandsonen som er berørt av bygninger enn tilfellet er i Hordaland.

I Sogn og Fjordane ble 52 av 62 søknader innvilget i 2005. I fjordfylket ligger andelen som innvilges dispensasjon høyere enn i Hordaland, men antallet langt lavere.