TOR LEIF PEDERSENtor.pedersen@bt.no Forvaltningsplanen for Byfjellene, som bystyret i Bergen vedtok i fjor, har to formål: beskytte Byfjellene mot inngrep, og avklare en del spørsmål rundt bruken av området.For å samle inn fakta til en endelig forvaltningsplan, skal det nå settes i gang en brukerundersøkelse. Avklare konflikter Det er Bergen Turlag som skal stå for innsamling av informasjonen. Undersøkelsen er todelt. For det første skal man foreta en telling som gir oversikt over omfanget av ferdselen i Byfjellene. Spørreundersøkelsen vil gi data om brukerne av området. Hvor bor de, hvor gamle er de, er noe av det som utredes.— Undersøkelsen vil også avklare hvilke konflikter som oppstår i bruken av de godt besøkte områdene, sier daglig leder Målfrid Hatteland i Bergen Turlag. Spørsmål man vil ha nærmere utredet, er hvordan bruken av Byfjellene kan økes uten at det går på bekostning av naturgrunnlaget. Eksempler er forholdet mellom friluftsaktiviteter og drikkevannsforsyningen.Videre ønsker man mer opplysninger om forholdet mellom friluftsliv og skogbruk samt konflikter mellom syklende og gående.Endelig ønskes mer kunnskap om folks oppfatninger om tilgjengelighet og tilrettelegging i området. Telleapparater 20 steder Telleapparater plasseres 20 steder på Byfjellene. Utstyret graves ned i bakken og blir skjult. Apparatene står ute fire måneder i de vestlige delene av Byfjellene og tre til fire måneder i østlige deler. Spørreundersøkelsen av turgåerne foregår tre steder. Prosjektet er et samarbeid mellom Bergen Turlag, Bergen kommune og Bergens Skog- og Træplantningsselskap. Endelig rapport fra undersøkelsen vil foreligge i februar neste år. Leder for brukerundersøkelsen er Ole Martin Lund i Turlaget.