TOR LEIF PEDERSEN

I disse dager legger Grønn etat i Bergen kommune et utkast til forvaltningsplan for Byfjellene Vest ut til offentlig høring. Planen er en videreføring av arbeidet med forvaltningsplaner for Byfjellene.

Forvaltningsplanen for Byfjellene Vest omfatter Lyderhorn med Kvarven i nord og Skarpafjellet i sør. Riksvei 555 deler planområdet i to med Lyderhorn og Kvarven i vest og Damsgårdsfjellet, Olsokfjellet, Holefjellet, Gravdalsfjellet og Kanadaskogen i øst.

Området rundt Bjørndalsvatnet og Gjeddevatnet en viktig del av området og en avgrensing av planområdet i sør. Området hører inn under Laksevåg bydel med en befolkning på ca. 35.000. Den østlige delen av planområdet grenser mot bebyggelsen i Fyllingsdalen bydel med en befolkning på ca. 30.000.

Utfordringer

Planen har fire hovedutfordringer. Det gjelder å ivareta det biologiske mangfoldet, kulturminnene og rekreasjonsområdene og å øke bruken av disse Byfjellene for rekreasjon og undervisning. Planen tar for seg temaer som natur, landskap, kulturminner, aktører, eiendomsforhold, brukerinteresser, ferdsel, aktivitetsområder og retningslinjer og bestemmelser for området ved Tenebekktjørna.

I høringsutkastet slås det fast at Byfjellene Vest er viktig for friluftslivet, spesielt for dem som bor i Laksevåg og Fyllingsdalen. Hovedstier, skilt og informasjonstavler er preget av stor slitasje og behovet for vedlikehold er stort. Behovet for stier og nye turveier er også til stede.

I områdene ved Tenebekktjørna og Kvarven er det stor aktivitet. Noe tilrettelegging har skjedd der. Men ennå er det potensial for å gjøre områdene mer attraktive for turbruk og mer anvendelige som utearealer for skoler og barnehager i undervisningen.

Biologisk mangfold

Kanadaskogen er spesielt viktig for biologisk mangfold. Men også deler av Damsgårdsfjellet og Lyderhorn med Kvarven er lokalt viktige områder for biologisk mangfold. De fleste kulturminnene i Byfjellene Vest ligger i eller langs randsonen til dagens bebyggelse. Gjengroing er den største trusselen mot kulturminnene i området.

I utkastet til forvaltningsplanen listes det opp aktuelle administrative oppgaver og fysiske oppfølgingsoppgaver. Her sies det blant annet at det må utarbeides skjøtselsplan for Kvarven og Kanadaskogen. Kvarven må vernes som militærhistorisk landskap. Arealer må sikres til bruk som uteareal for skoler og barnehager.

Bergen Turlag, Bergen og Omland Friluftsråd, Grønn etat i Bergen kommune og Laksevåg bydel har gitt viktige innspill i arbeidet med planutkastet. Byfjellsforvalter Jan Robert Brandsdal som har koordinert planarbeidet, har hatt en rekke møter med lag, organisasjoner og privatpersoner.