Byrådet la nå i ettermiddag frem bybudsjettet for bystyret. Brutto driftsutgifter er på 7,992 milliarder kroner. De åtte bydelene i Bergen må forberede seg på å kutte i tjenestetilbudet, selv om realveksten i forhold til årets budsjett er på drøye en prosent.

Må kutte i tjenestetilbud

Årsaken er at bydelene ligger an til et samlet underskudd på drøye 140 millioner kroner.

Underskuddene må tas inn i de to neste årene. I tillegg må aktivitetstilbudet justeres ned for å komme på nivå med den beskjedne veksten byrådet har lagt opp til for driften det kommende året. Derfor er det et åpent spørsmål om det lar seg gjøre å gjennomføre nye tiltak innenfor rusmiddelomsorg, psykiatri, eldreomsorg og psykisk utviklingshemmede uten at dette vil gå ut over allerede eksisterende tjenestetilbud.

Store investeringer

Mens det er smalhans for bydelenes drift, legger byrådet opp til store investeringer innenfor skole, barnehager og eldreomsorg. På skolesektoren alene skal det investeres en milliard kroner de kommende fire årene. 850 millioner kroner skal brukes til fire nye skoler, Apeltun, Råstølen, ny ungdomsskole i Fana/Ytrebygda og en ny barneskole innerst i Sædalen. I tillegg legges det opp til 20 ny skolepåbygg.

Byrådet har også satt av 150 millioner kroner til nye skoleinvesteringer.

1500 nye barnehageplasser

Også på barnehagesektoren satser byrådet sterkt. Det skal skaffes til veie 1500 nye barnehageplasser i løpet av de nærmeste tre årene. Tre nye kommunale barnehager skal bygges, i tillegg til private barnehager og flere avdelinger på eksisterende barnehager.

Regjeringens bebudede barnehagesatsing er ikke lagt inn i budsjettet. Til neste år øker barnehagestasen med tre prosent, men dersom regjeringene følger opp løftene om større statstilskudd, blir satsene redusert.

Byrådet opererer med fem satsingsområder, ved siden av barn og unge er satsingsområdene miljø, rus, kultur og service.

Innkjøp av kunst

Det som virkelig monner på miljøsiden er forslaget om et bybanefond på 100 millioner kroner.

Innenfor kultur settes det av 100 millioner kroner til et fond for innkjøp av kunst. I tillegg gjøres ombyggingen av lysverkbygget til kunstformål ferdig i perioden.

For å få råd til de store investeringene har byrådet forutsatt at kommunen kan selge seg ned i BKK. Det forhandles med Statkraft om oppkjøp. Dersom disse endre med suksess kan Bergen kommune innkassere 1,5 milliarder kroner.