1. september er det kommunevalg. BT har bedt listetoppene til de viktigste partiene i Bergen fortelle om de tre største utfordringene for byen - og hva de vil gjøre med dem. Tekstene er skrevet før 22. juli, og presenteres i uendret form.I dag: Ove Sverre Bjørdal (Senterpartiet).
Om Sp kommer til makten i Bergen, skal bydelsstyrene gjenopprettes i alle bydeler. Politiske beslutninger skal tas der folk bor.

Senterpartiet går til valg under slagordet Det du treng, der du bur . Det er i bydelene folk bor. Korte avstander mellom bolig, arbeidsplasser og service— og tjenestetilbud, bidrar til robuste og trygge lokalsamfunn. Vi vil skåne bergenserne for lange arbeids- og fritidsreiser og spare miljøet for unødig trafikk. Sp vil sikre innbyggerne i de ulike bydelene likeverdige tjenestetilbud. Innbyggernes og bydelenes behov og interesser må bli hørt.

Om Sp kommer til makten i Bergen, skal bydelsstyrene gjenopprettes i alle bydeler. Politiske beslutninger skal tas der folk bor.

... Et miljøvennlig Bergen

Senterpartiets grunnsyn er at miljøhensynet må være overordnet andre politiske hensyn. Innbyggerne i Bergen må sikres bedre luft, mindre kø og en mer miljøvennlig byutvikling. Da må busstilbudet forbedres kraftig, og Bybanen gå til alle bydeler.

Av hensyn til miljø og luftkvalitet, må vi bygge mer innfartsparkering utenfor sentrumsområdene, og innføre trafikkbegrensende tiltak i form av køprising og parkeringsrestriksjoner i pressområdene. Den rød-grønne regjeringen har gitt Bergen 550 millioner til kollektivtiltak. Sp i Bergen vil være en garantist for et mer miljøvennlig Bergen, med maksimal kollektivsatsing og gang— og sykkelveiutbygging i årene fremover.

Bergen skal være en grønn by. Jordvernet må styrkes. Vi må ha plass til et bynært landbruk, og ta vare på viktig kulturlandskap. Vi vil hindre ytterligere nedbygging og sikre at alle har adgang til strandsonen. Byens innbyggere skal ha tilgang på grønne lunger i nærmiljøet. Viktige rekreasjonsområder må vernes mot utbygging for å legge til rette for friluftsliv.

... Økt kunnskap og folkehelse

Oppveksten i Bergens bydeler skal kjennetegnes av gode barnehager og skoler. Sp var det første partiet i Bergen bystyre som foreslo full bydelsvis barnehagedekning. Vi tar nå neste steg. Vi vil sikre at alle får barnehageplasser i eget nærmiljø, samtidig med at økonomien bedres og kvaliteten heves.

I altfor mange år har Bergen ligget nederst på statistikken over ressurser pr. elev i grunnskolen. Bergensskolen trenger nå et lærerløft. Alle skolene må få godkjent inneklima. Skolen er et naturlig midtpunkt og en sosial møteplass i lokalsamfunnet. Derfor bør skolen ligge innenfor gå- eller sykkelavstand. Byrådets planlagte skolenedleggelser og sammenslåinger til kjempeskoler bryter med Sps nærmiljøprinsipp.

I tråd med intensjonen i Samhandlingsreformen, vil Sp ha økt satsing på forebygging og folkehelsetiltak i Bergen. Økt fysisk aktivitet, sunt kosthold og mindre rusmisbruk er viktige innsatsområder. Helsestasjoner og skolehelsetjeneste er sentrale lavterskelordninger, som må utvikles videre. Også eldresentre er gode sosiale og forebyggende arenaer. Sp vil gå i bresjen for økt desentralisering av spesialiserte helsetilbud til bydelene, med egne lokalmedisinske sentra.

... Kultur som løfter hverdagen

Kultur gir livsglede til både menneske og samfunn. Sp ønsker å fremheve kulturens egenverdi. I tillegg skal kulturen i Bergen være bakteppet som tilfører samfunnet entusiasme og skapertrang. Både profesjonelle og amatører er viktige for å få et mangfoldig kulturliv.

Målet er at alle, både unge og eldre, har anledning til å oppleve kultur i nærmiljøet sitt. Sp vil bygge kulturhus i de bydeler som ennå ikke har. Vi vil styrke den kommunale kulturskolen ved å sørge for flere desentraliserte tilbud i bydelene og på de enkelte skolene. Kulturskolen må samarbeide godt med de lokale musikk – og korpsmiljøene. Frivillige organisasjoner er viktige partnere for å fremme kultur og tradisjon, i folkehelsearbeid og i næringsutvikling. Sp vil øke tilskuddet til frivillige lag og organisasjoner som utfører grunnarbeidet i kulturlivet. Vi vil prioritere nærmiljøanlegg som gir gode muligheter både for organisert og uorganisert idrett.

Sp vil styrke kulturlivet i bydelene. Vi ønsker å bygge en historisk og kulturell bro mellom dagens moderne bydeler og kulturen som tidligere preget lokalsamfunnene og som er i ferd med å forsvinne. Sp har programfestet at det må utarbeides en grundig registrering av kulturminner i alle bydeler i Bergen, samt øke støtten til historielag og andre som gjør et viktig arbeid med kulturminner.

Det er viktig for Bergen at Sp er godt representert i bystyret. Vi betyr en forskjell. Selv om Sp bare har hatt to representanter denne perioden, har vi gjort jobben. Vi satser på et enda bedre Senterpartivalg i september – til beste for Bergen og bydelene.

For eller imot Sp? Diskuter saken under:

SPRE MAKTEN: Om Sp kommer til makten i Bergen, skal bydelsstyrene gjenopprettes i alle bydeler. Politiske beslutninger skal tas der folk bor, skriver Sps førstekandidat i Bergen, Ove Sverre Bjørdal.
EIRIK BREKKE