Fredag formiddag avsa Bergen tingrett dom i saken BKK Nett hadde reist mot Staten og Bergen kommune i spørsmålet om flytting av ledninger i bybanetraseen.

BKK mente det var urimelig at de ble pålagt regningen for å flytte ledningsnettet, når årsaken er at Bybanen skal bygges der ledningene er gravd ned. Alle ledninger og rør i grunnen under Bybanen skal flyttes, slik at man slipper fremtidig graving i traseen.

Betydelige kostnader

I retten anslo BKK Nett ekstraregningen til mellom 60 og 80 millioner kroner.

— Det ville gitt betydelige kostnader hvis utfallet hadde vært et annet. Men dette var utfallet vi ventet, sier bybanedirektør Rune Haugsdal.

Han hadde ikke lest dommen da bt.no snakket med ham.

Dommen er knusende for BKK: Retten mener at praksisen om at flytting skjer på ledningseiers bekostning, har grundig historisk forankring og er hjemlet i veilovens § 32.

«Retten mener at de betydelige kostnadene BKK blir påført må vurderes i lys av at BKK og dets rettsforgjenger vederlagsfritt har hatt ledninger liggende i veibanen» heter i det i dommen.

BKK er naturlig nok uenig i dommen.

— Vi mener det er helt urimelig at BKK må ta disse kostnadene på grunn av Bybanen. Regningen havner til slutt to steder: hos nettkundene i hele regionen som får høyere nettleie, og BKKs offentlige eiere som får lavere utbytte. Nå vil vi gå gjennom dommen og premissene før vi tar stilling til hva vi gjør videre, sier konserndirektør Birger Schønberg i BKK.

Måtte skiftes uansett

Dommer Beate Blom peker på at det ville blitt dyrere for BKK å ha ledninger på privat grunn, og at deler av ledningsnettet uansett måtte ha skiftes ut «innenfor en viss tidshorisont»

Dersom BKK hadde vunnet frem med søksmålet, ville det dessuten kunne dannet presedens for andre, deriblant Telenor, som også har måttet utføre gravearbeid i forkant av bybaneutbyggingen.

Vann- og avløpsseksjonen i Bergen kommune utfører gravearbeider for over 100 millioner kroner i forbindelse med bybaneutbyggingen, men det inkluderer kostnader til fornying av ledningsnettet.

SOM FORVENTET: Utfallet av dommen ble som forventet for bybanedirektør Rune Haugsdal (til venstre).
Odd mehus