— Vi har fulgt alle myndighetskrav og planer lojalt og gjort alt vi kunne for å unngå konflikt med bybanetraseen. Det var Statens vegvesen som kom til oss og ba om en avtale. Vi har gjort dette i samarbeid slik at vi sammen kunne etablere mest mulig samordnet infrastruktur, sier Terje Strøm, utbyggingssjef i BKK Varme AS.

Men nå har bystyret bestemt at Bybanen skal skifte side. I mars dumpet et brev fra Bergen kommune ned i BKKs postkasse med krav om at de skal fjerne kabler og rør for egen regning, mindre enn to år etter at de ble lagt ned i grunnen.

— Bare for fjernvarmens del har vi investert om lag fem millioner. I ytterste konsekvens må vi ta opp alt, sier Strøm.De investeringene kan nå anses som bortkastede. I tillegg koster det både å fjerne og å legge nytt. Strøm bekrefter at de totale kostnadene vil beløpe seg til mer enn de dobbelte av den opprinnelige investeringen. I tillegg kommer investeringene og nye utgifter for fjerning av kablene til BKK Nett AS, på cirka 4,5 millioner. Dermed snakker vi raskt om en totalsum på 20–25 millioner kroner for BKK.

— Det er penger vi ikke kan hente inn igjen. Dermed vil det påvirke bunnlinjen vår, sier Strøm.

Fra nord til sør

Inntil denne situasjonen oppsto, har planer plassert bybanetraseen på nordsiden av Flyplassvegen.

• **2009** : Avtale om utvidelse av Flyplassvegen, samt ny gang- og sykkelsti på nordsiden av veien inngås mellom BKK og Statens vegvesen. BKK legger fjernvarmerør og høyspenningskabler under gang- og sykkelveien og er med på å betale.

• **April 2010** : Arbeidet med kabling og legging av rør starter. I september bes BKK foreta en vurdering av mulige konfliktpunkter med bybanetrasé på sørsiden av Flyplassvegen.

• **November 2010** : BKK varsles om at reguleringsplanen vil anbefale bybanetrasé på nordsiden av Flyplassvegen. På dette tidspunktet skriver BKK at arbeidet med rør og kabler stort sett er ferdigstilt.

• **Mars 2011** : BKK protesterer mot den foreslåtte reguleringsplanen og viser til at sørsiden av Flyplassvegen har vært avsatt av bystyret til bybaneformål siden 2000, i 11 år, uten innsigelser fra verken kommune, landbruksmyndigheter eller fylkeskonservator.

Forstår BKK

— Jeg må bare ta dette til etterretning, sier samferdselsdirektør i Bergen kommune, Ove Foldnes.

— Grunnprinsippet i Veglovens § 32 er at alle ledninger ligger på nåde. En situasjon med flytteplikt kan oppstå når som helst. Om det er spesielle omstendigheter i denne saken, skal jeg være forsiktig med å være bastant på, men det skal noe til.

I BKK er man ikke i tvil om at omstendighetene er spesielle.

Grunnprinsippet i Veglovens § 32 er at alle ledninger ligger på nåde. En situasjon med flytteplikt kan oppstå når som helst

Ove Foldnes, samferdselsdirektør i Bergen kommune

— Bybanen må selvsagt legges der man finner det mest samfunnsnyttig, men når de skifter mening om hva som er den beste traseen og mener vi skal bære kostnadene, er det urimelig, sier Terje Strøm.

Det skjønner Ove Foldnes.

— Ut fra et folkelig synspunkt, kan jeg forstå dette, men nådebegrepet i § 32 ligger i bunn, sier han.

— I den grad det er mulig, oppfatter jeg det som en åpning for å se på fornuften i det, sier Strøm i BKK.

Som vanlig i samferdselssaker, er det mange parter i saken. Flyplassvegen er fylkesvei, Statens vegvesen har forvalteransvaret, Hordaland fylkeskommune er bybaneutbygger, mens Bergen kommune står for regulering og planprosess. Foldnes er litt usikker på om det er kommunen eller Vegvesenet som er rett adressat i saken.

— Men vi skal studere brevet og sørge for at det blir besvart, sier Foldnes.