Torsdag skal byrådet behandle videre fremdrift i planene for å bygge et parkeringsanlegg i sentrum øst, også kalt Fløygarasjen.

Etat for plan og geodata anbefaler å gjennomføre en ny reguleringsprosess for garasjen. Den eksisterende planen ble vedtatt i 2005.

— Det er såpass mange endringer siden den gang at vi må lage en ny plan og sende den ut på høring, sier plansjef Mette Svanes i Bergen kommune.

Mange endringer

Reguleringsplanen fra 2005 tilsier at et parkeringsanlegg i to etasjer med plass til 600 biler skal bygges under Fjellsiden. Anlegget skulle ligge langs den eksisterende jernbanetunnelen, og strekke seg fra Bontelabo til Fløibanen. Innkjørselen skulle være fra Sandbrogaten.

Siden den gang har en rekke forhold endret seg, påpeker kommunens planleggere:

  • Garasjeanlegget under Skansedammen er vedtatt, og vil bli realisert.
  • Økt kunnskap om grunnforholdene på Bryggen og Fjellsiden.
  • Det er lansert forslag om å etablere bossugterminal og turistbussparkering i tilknytning til Fløygarasjen.
  • Økt fokus på estetikk og manglende fremkommelighet i Fjellsiden og Vågsbunnen.
  • Pågående planarbeid med Bybanen som kan komme i konflikt med kjøreatkomst til Fløygarasjen. Tunnel mot tunnel

Svanes mener det er viktig å samkjøre planene med Fløygarasjen og Bybanen i retning Sandviken.

— Det betyr ikke nødvendigvis at det er en konflikt mellom dem, for vi håndterer begge planene. Men det finnes en del mulige konfliktpunkter. Innkjøringen i Sandbrogaten er for eksempel aktuell som tunnelinngang for Bybanen. Dessuten må begge planene avklares i forhold til den eksisterende jernbanetunnelen som går til Bontelabo, sier Svanes.

Den tunnelen eies av Jernbaneverket, selv om den ikke har vært i bruk på mange år.

Avblåser grunnvann-fare

En av årsakene til at arbeidet med Fløygarasjen stoppet opp, var bekymring for at parkeringsanlegget ville påvirke grunnvannet under Bryggen.

Stiftelsen Bryggen advarte mot prosjektet, fordi den fryktet grunnvannslekkasje inn i garasjen. Det ville kunne føre til store skader på Bryggen. Nå avblåser kommunen den faren.

— Vi har brukt store ressurser på å undersøke grunnforholdene, og har hatt flere ulike fagfolk inne i utredningen. Det gjør at vi er ganske sikre på at det ikke er fare for slike lekkasjer, sier Svanes.

Det vil bli lagt frem en egen rapport om grunnforholdene. Konklusjonen er at effekten av garasjen vil bli beskjeden, men at det må gjennomføres ytterligere kontrolltiltak.

Ingen hast

Den nye reguleringsplanen for Fløygarasjen vil tidligst bli klar til sommeren. Deretter skal den ut på høring. Da må også forholdet til antikvariske myndigheter avklares. De har tidligere protestert mot gravingen i Sandbrogaten.

— Prosessen vil ta tid, men vi anser ikke dette som et hasteprosjekt. Nå kommer jo boligsoneanlegget ved Skansedammen, som vil fjerne en del av dagens gateparkering, sier Svanes.