Samferdselsminister Torild Skogsholm har godkjent dette. I et brev hun sendte i begynnelsen av juli gjør hun det klart at Bergen kommune bare kan forsyne seg av de bevilgede pengene etter behov. Bevilgningen, som er en del av det vedtatte statsbudsjettet for 2005, disponeres av Statens vegvesen. Kommunen må henvende seg dit for å få pengene overført.

— Når vi da altså får bruke penger som er bevilget for 2005, oppstår ingen vesentlige forsinkelser for bybanen, sier prosjektleder Lars Chr. Stendal ved Bybanekontoret til Bergens Tidende.

— Det skapte en del politisk rabalder i juni, da det ble klart at Bergensprogrammet, med bybanen, Ringveg vest og utvidet bompengering, ikke kunne bli behandlet av Stortinget før til høsten. Altså etter valget i september.

Ser mot vest

Bybanestrekningen som Stortinget skal ta formelt stilling til i høst, går fra Bergen sentrum til Nesttun. Men allerede før første spadetak er tatt på denne strekningen, er forundersøkelser i gang for en fremtidig bybane mot Oasen, Loddefjord og Storavatn. Norconsult har på oppdrag fra Bergen kommune laget en forstudie over mulige alternativer for en bybanetrasé mot vest.

— Vi har ikke kapasitet til å jobbe mye med dette nå. Men vi hadde behov for en oversikt over en del fysiske forhold, først og fremst stigninger, på denne strekningen. Vi måtte få greie på om de vognene vi planlegger å kjøpe til bybanen også kan brukes på strekningen vestover, eller om denne strekningen ville kreve større motorkraft. Konklusjonen er at det materiellet vi har sett på, også kan settes inn mot vest, sier Lars Chr. Stendal.

Blokkert forbi Haukeland

Når det eventuelt skal bygges bybanen mot vest, er det ingen som verken kan eller vil uttale seg. Men bystyret har vedtatt, det var i mars 2001, at det skal utarbeides en konsekvensutredning for bybane til Oasen.

I Norconsults forstudie er det gitt en beskrivelse av fire alternativer mellom sentrum og Oasen. To av disse krysser Puddefjorden, ett på Puddefjordsbroen og ett på en egen ny bro innenfor. De to andre alternativene følger østsiden av Store Lungegårdsvann og benytter Kronstadtunnelen. Den store fordelen ved de to siste traseene, er at de fanger opp Hordalands største arbeidsplass, Haukeland Universitetssykehus. Men en bybanetrasé her er pr. dags dato blokkert på grunn av jernbanens godstrafikk.

Godset skal flyttes

Men nå har Bergen kommune bestemt seg. Godsterminalen på Nygårdstangen skal flyttes.

— Vi har nedsatt en arbeidsgruppe som skal jobbe med dette. Vi vil ta kontakt med Jernbaneverket sentralt for å få se på løsninger, og vi skal trekke inn Bergen havnevesen og Avinor i dette arbeidet. Målet vårt er at Nygårdstangen skal bli frigjort til byutvikling og bybane, sier byråd for miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen.