Det er en økning på nær 70 prosent. 100 millioner av kostnadsøkningen skyldes omlegging i rundkjøringen Fjøsangerveien-Minde Allé, der Fjøsangerveien skal graves ned og få fritt løp.

Omleggingen er nødvendig på grunn av trafikkendringer som byggingen av bybanen fører med seg. Derfor blir kostnaden belastet bybanebudsjettet.

I tillegg til den drastiske prisøkningen er situasjonen kritisk med tanke på å nå Stortingets budsjettbehandling i høst og dermed anleggsstart i 2005. To av de fem reguleringsplanene for strekningen Kaigaten-Nesttun er nemlig sendt til Miljøverndepartementet for endelig godkjennelse. Statens vegvesen har innvendinger som de ikke gir seg på.

Ikke uventet

— I nærmeste fremtid vil vi ha en grundig gjennomgang av hele bybaneprosjektet med Samferdselsdepartementet. Det trenger vi tydelige. Dette er en kjempeutfordring for oss, men det var ikke uventet. Vi trenger pålitelige signaler på at staten vil følge opp sine forpliktelser i henhold til Bergensprogrammet. Dersom vi ikke får det, kan vi ikke ta sjansen på å bruke 40-50 millioner kroner som kreves til prosjektering av banen, forberedelser til anleggsstart, grunnerverv og så videre, sier byrådsleder Monica Mæland, H, til Bergens Tidende.

Kan ikke deles

Ikke uventet har kostnadstallene for bybanen steget i omtrent samme grad som for Ringveg vest. Der meldte BT i fjor høst at prisen for 1. byggetrinn var steget fra 1025 millioner til ca. 1400 millioner kroner.

Men der er én viktig forskjell mellom de to største prosjektene i Bergensprogrammet: 1. byggetrinn i Ringveg vest kan deles i to, slik at bare Dolviken-Sandeid(krysset Fyllingdalsveien/Bjørgeveien) bygges i Bergensprogrammets første del. Da er man nede igjen på 1000 millioner.

Bybanen, derimot, lar seg ikke dele. Muligens i teorien, men i praksis vil det være meningsløst og umulig å dele strekningen Kaigaten-Nesttun i to eller flere utbyggingsetapper.

Flere detaljer

De oppdaterte kostnadstallene for bybanen fremkommer i hovedrapporten om alternativ bruk av riksveimidler. Der argumenterer Bergen kommune for at det er samfunnsøkonomisk mer fornuftig å bruke riksveipenger til å bygge bybane enn å bygge mer veikapasitet inn mot Bergen sentrum.

— Årsaken til kostnadsøkningen på bybanen er, sier byråd Lisbeth Iversen, ý at de gamle tallene baserer seg på kommunedelplan, mens de nye har sitt grunnlag i reguleringsplanene, som er mye mer detaljerte. I tillegg kommer prisstigning siden forrige gjennomgang av tallene.

Mindre fra staten

Det gjør ikke saken bedre at staten etter hvert som kostnadsanslagene har steget i Bergen, har startet en nedskjæring på bevilgninger til nyanlegg som savner sidestykke.

Eksempel: Handlingsprogrammet for Nasjonal Transportplan 2002-2011 forutsetter en samlet statlig bevilgning til Bergen på 1415 millioner kroner.

De reelle bevilgningene så langt i perioden, sammenholdt med forslaget til Nasjonal Transportplan 2006-2015, tilsier at den statlige bevilgningen til Bergen vil skrumpe inn til 985 millioner kroner.

Det må presiseres at Nasjonal Transportplan skal behandles i Stortinget til våren, og at Stortinget naturligvis har makt til å rette opp deler av eller hele denne skjevheten, om det så måtte ønske.

Ikke plass til bussene

— Vi har et tøft løp foran oss. Det er vi fullstendig klar over. Og det ville være svært beklagelig om vi ikke kom i mål, og måtte utsette starten på bybanen til 2006, sier Lisbeth Iversen. Hun ønsker ikke å spekulere i hva som kan skje dersom staten ikke følger opp de bevilgninger som Bergensprogrammet trenger.

— Vi vil kjempe for hver eneste krone. Nå har vi klar en hovedrapport der vi begrunner hvorfor det er riktig å bruke riksvegmidler for å finansiere bybanen. Konklusjonen er at bussene vil kreve et urimelig stort areal hvis de skal kunne frakte like mange passasjerer som bybanen. Da vil i praksis alt stoppe opp i 2015. Og hvis vi skulle skaffe den nødvendige veikapasitet til å løse det problemet, så ville det koste mye mer enn å bygge bybanen, sier Lisbeth Iversen.

<b>DEILIG, MEN DYR:</b> Ikke alt går på skinner for bybanen nå om dagen. Det er mange hindere som må forseres før det første togsettet kan sige inn på Kaigaten stasjon.