— Folk skal trivst i det offentlege rom. Då er det naturleg å integrera kunst i dei romma som bybanen skaper, seier bystyrerepresentant Knut H. Opheim (H).

Han er leiar for Bergen kommunes fond til kunstnarisk utsmykking, og har sett i gong planane med baneutsmykkinga. Eit spleiselag beståande av kommune, fylke, stat og private aktørar skal finansiera banekunst til mellom 10 og 15 millionar kroner.

— Me vil ha kunsten ut i bydelane. I sentrum finst det mykje kunst allereie; me vil ha den der folk bur, jobbar og ferdast - og det gjer dei ikkje berre i sentrum, seier Opheim.

Prosjektet er enno i den tidlege planleggingsfasen, men politikaren fortel at kunsten skal konsentrerast i større omfang på utvalde stader, framfor å fordelast jamt over heile linja.

Håpar på reaksjonar

Kommunen har hyra inn bergenskunstnar Jørgen Blitzner som konsulent til prosjektet.

— Oppgåva vår blir å laga den gode møteplassen gjennom kunsten, slik at han har ein funksjon utover det reint estetiske, seier Blitzner.

Kunstnaren rosar bergensarane for viljen til å ta vare på offentlege rom i byen.

— Ved å seia nei til Clear Channel-avtalen viste bergensarane at dei ønskjer eigarskap over byromma, og at dei set pris på dei.

Konkrete kunstforslag er enno ikkje på plass, men Blitzner fortel at utsmykkinga kjem til å bestå av både faste og mellombels installasjonar. Kunstnaren håpar på reaksjonar på banekunsten.

— Me vil skapa litt debatt og rabalder, og dét gir mellombels installasjonar større rom for. All kunst treng nødvendigvis ikkje vara i 1000 år.

Lokale kunstnarar

Knut H. Opheim i utsmykkingsfondet fortel at neste steg i planane blir å halda fram dialogen kommunen har hatt med fylkeskommune, stat og private aktørar. Når bevillingane er stadfesta, skal det setjast ned ein utsmykkingskomité.

— Me har fått gode signal om støtte frå alle hald, så dette ser lovande ut, seier Opheim.

Både konsulent Blitzner og bybanekontoret i Bergen har sett til andre byar for å henta inspirasjon. Blant anna dei franske byane, Nice og Montpellier, har nyleg gjennomført liknande prosjekt.

— Å nytta seg av lokale kunstkrefter kan bli aktuelt, men me ønskjer òg å bringa internasjonale aktørar på banen, fortel Jørgen Blitzner.

Delar av banekunsten skal vera på plass ved opninga av bybanen i 2010, medan resten vil koma til etter kvart.

Kva synest du om bybanekunst til 15 millionar? Sei di mening.

INSPIRERT AV UTLANDET: Bybanekontoret ser til europeiske bybanar for inspirasjon til kunstnarleg utsmykking. Her er det Jaume Plensas «Conversation à Nice» som overvakar banen i Nice i Frankrike.FOTO: COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION NICE CÔTE D'AZUR