Det slår Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) fast, og skriver blant annet: «For nemnden synes det som om tilbyderne måtte basere sine tilbud på ren gjetning om kommunens ambisjoner for arrangementet». KOFA konkluderer da også med at Bergen kommune har brutt forvaltningsloven og kravet til såkalt forutberegnelighet. «Konkurransen skulle vært avlyst», skriver nemnden. I praksis kan dette føre til et erstatningskrav fra eventselskapet Possibilty AS i Bergen, som antydet flere mulige lovbrudd, inhabilitet og forskjellsbehandling da Unison AS og ikke Possibilty AS fikk kontakten for kulturarrangementene og selve Bybanfesten 22. juni i fjor.

Styreleder Rune Helljesen i Possibility AS utelukker ikke et erstatningskrav mot Bergen kommune etter avgjørelsen i KOFA. – Men dette må drøftes i vårt styre først, sier han.

14 siders klageskrift

Det var allerede to måneder før Bybanfesten i fjor at Possibility sendte et 14 siders klageskrift til Samferdselsetaten i Bergen kommune. Der ble kommunens innleide prosjektleder for Bybanefesten kritisert «for en mangelfull prosess og prosedyrer, som kan ha medført at de formelle krav til saksbehandling ikke har vært tilfredsstillende ivaretatt.»

Et av de alvorligste punktene i klagebrevet omhandlet at kommunen kunne ha unngått forskriftene om offentlige anskaffelser, ved å dele opp anbudet fra Unison. Er en kontrakt verdt mer enn 500.000 kroner skal den til offentlig utlysning. Tilbudet fra Unison lå langt under dette beløpet, men med underleverandører ble beløpet oversteget med 1,5 millioner kroner.

Possibility skrev også at da Unison AS fikk tildelt bybanearrangementet var det heller ikke vist tilstrekkelige uavhengighetsvurderinger mellom kommunen som oppdragsgiver og Unison AS som leverandør. En av eierne i Unison var nemlig ansatt i et selskap som kommunen hadde tatt initiativet til.

Kulturdirektøren i innrømmet

I klageskriftet ble det også påpekt at kulturdirektør i Bergen kommune, Bjørn F. Holmvik, i et brev hadde innrømmet at Bergen kommune har et betydelig forbedringspotenisiale når det gjelder skriftlig dokumentasjon av tidligere innkjøpsprosesser i forbindelse med kultur. Videre erkjente Holmvik at kommunen har endret praksis og sluttet med å splitte opp betaling i direkte honorar og utgifter til underleverandører, slik at man unngikk bestemmelsen om offentlig utlysning. – Vi legger oss flate, og er glad for at Possibility AS har banket i bordet, uttalte Holmvik til BT den gang.

Kommunen avviste

Kommunen avviste innholdet i klageskriftet, og slo fast at Unison AS fikk oppdraget fordi de var billigst. Dermed havnet saken i klagenemnden.

Nemnden feller ikke Bergen kommune på anklagen om at regningen til Unison AS ble splittet opp med betaling direkte til underleverandører, for å unngå offentlig utlysning. «Anskaffelsene må anses som separate anskaffelser, selv om de inngår i samme prosjekt», skriver Georg Fredrik Rieber-Mohn på vegne av KOFA. Han skriver at selv om det er Unison AS som innhenter tilbudene, på kommunens vegne, innebærer ikke det nødvendigvis at anskaffelsene skal ses under ett.

Inhabil?

Nemden tar ikke stilling til inhabilitetsinnsigelsene og andre påstander fra Possibility i forbindelse med kontrakten Unison AS fikk. Man begrunner det slik: «Ettersom kommunens unnlatelse av å gjøre Possibility kjent med ambisjonsnivået for Bybanefesten må anses som en feil som ikke kan repareres, skulle konkurransen vært avlyst. Da Possibilitys anførsel har ført frem på dette punktet, finner ikke nemnden grunn til å ta stilling til klagers øvrige anførsler.»

Kommunaldirektør i Samferdselsetaten, Ove Foldnes, sier at han er godt fornøyd med at KOFA slår fast at Bergen kommune ikke bevisst splittet anbudet for å omgå loven.

— Men kommunen er likevel felt for ha brutt kravet til forutberegnelighet, som i praksis betydde at bare en av anbyderne forsto anbudsinnbydelsen?

— Det tar vi til etterretning. Årsaken var at vi ville ha det litt åpent, med størst mulig spekter. Det er imidlertid grunn til å presisere at kommunen ikke er idømt noe straffegebyr av klagenemnden, sier Foldnes.

Overrasket

Styreleder Rune Helljesen i Possibility er fornøyd med at kommunen er felt, men sier han er overrasket over at nemden ser på Bybanefesten som flere forskjellige oppdrag.

— Det gleder meg imidlertid veldig at nemnden sier at Unisons oppdrag skulle vært kansellert fordi konkurransegrunnlaget var uklart. Det synes imidlertid som om samme teknikk er brukt som da Unison ble tildelt Cutty Sark-oppdraget av Bergen kommune. Da var de samme personer involvert, og vi unnlot å inngi tilbud, sier Helljesen.