- Vår forrige kontroll der var i februar i fjor. Da vurderte vi at institusjonen oppfylte kravene. Vi skal på nytt kontrollbesøk i mai. Da vil vi ha fokus blant annet på hvordan tiltaket har fulgt opp tilsynsrapporten. Vi synes det er veldig leit at denne ungdommen har opplevd det som beskrives i rapporten og er glad for at tiltaket har ordnet opp i det, sier Øistein Lande Gunnarshaug, avdelingsdirektør for inntak og fosterhjemsrekruttering,

Ifølge ham har Bufetat gode erfaringer med hvordan Boenheten følger opp ungdommene. Det er Bufetat region vest som plasserer ungdommer hos Boenheten.

Bufetat gjennomfører kontroll med private institusjoner en gang i året.

- Ved slike kontroller går vi alltid gjennom tilsynsrapporter fra Fylkesmannen og gir pålegg om retting dersom ikke institusjonen allerede har fulgt opp, forklarer avdelingsdirektøren.

Ett av punktene Fylkesmannen har uttrykt bekymring for, er plasseringen av ungdommer med og uten rus— og atferdsproblemer i samme bygning.

- Mange av de ungdommene som er plassert i våre tiltak har problemer med rus. Vi skiller mellom to grupper: Ungdommer som har utfordringer med bruk av rusmidler, og ungdommer med et alvorlig rusproblem, der rusproblemet er vedvarende og betegnet som en hovedutfordring. Den siste gruppen preges av hyppig bruk og synlig negative konsekvenser, og bruker mye tid og krefter på å skaffe og bruke rusmidler. Dette tiltaket skal ikke ta imot ungdommer som har alvorlige rusproblemer.

Beboere som mistenkes for å ha rusproblemer skal følges tett og kartlegges, forklarer han.

- I enkelte tilfeller har tiltaket avdekket at beboere har hatt et alvorlig rusproblem. De har da tatt kontakt med Bufetat, som i samarbeid med kommunen har fått til omplassering til ruskollektiv eller statlige rustiltak.

Ifølge avdelingsdirektøren er Bufetat blitt orientert underveis, både om beslag institusjonen har gjort og situasjonen til ungdommene som er plassert der.

- Det føres en tvangsprotokoll for hver situasjon der det er anvendt tvang. Informasjon om beslag vil fremgå av tvangsprotokollene. Vi har ikke vurdert antall tvangsprotokoller som spesielt høyt i dette tiltaket, sier Gunnarshaug.

I tillegg til Fylkesmannen, skal også Bufetat ha tilsendt kopi av tvangsprotokollene til alle institusjoner.