Blant annet frykter stiftelsen for Bryggens plass på verdensarvlisten.

— Vi uttaler oss forsiktig i et brev til gruppelederne for de forskjellige partiene i Bergen. Men det er klart vi er redde for at en bybane over Bryggen kan føre til at det stilles spørsmål med Bryggens plass på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Økonomisk kan det bli svært negativt både for Bryggen og for Bergen som turistby, sier styreformann i Stiftelsen Bryggen, Kim F. Lingjærde.

— I tillegg viser vi til mange argumenter for at det ikke er bra for Bryggen med en bybanetrasé over det fredede området.

Økonomisk kan det bli svært negativt både for Bryggen og for Bergen som turistby. Kim F. Lingjærde i Stiftelsen Bryggen

Stiftelsen eier 35 av 61 bygninger på Bryggen. I et brev til gruppelederne for de politiske partiene, skriver Lingjærde blant annet:

— Bryggens status på UNESCOs verdensarvliste hviler på mange forhold. Skader, forringelse og inngrep av ulik karakter kan medføre tap av denne posisjonen. Det er, gjennom egen reguleringsplan, definert en «buffersone» rundt verdensarvstedet der det stilles krav til særlig varsomhet. Stiftelsen Bryggen er opptatt av at det ikke skal kunne stilles spørsmål med Bryggens plass på verdensarvlisten.

Store forpliktelser

Lingjærde sier til BT at å stå på UNESCOs verdensarvliste ikke betyr økonomisk støtte.

— Men det utløser statlige forpliktelser. I tillegg betyr det svært mye for Bergen som turistmål at Bryggen har en så unik posisjon at den er på listen over verdens kulturarv, sier han.

For en tid siden mistet for eksempel en fredet bro i Dresden i Tyskland sin status fordi politikerne gjorde moderne grep med broen av hensyn til trafikken.

I en rekke punkter skisserer Stiftelsen Bryggen også hvor skadelig det vil være for Bryggen om Bybanen til Åsane skal gå der.

Det vises blant annet til at den fristilte plassen foran Bryggen var et nødvendig trekk for å beskytte Bryggen og kulturlagene fra forvitring og bygningene fra mulige skader fra rystelser skapt av trafikk. Området, som kan bli bybanetrasé, er å regne som en integrert del av verdensarvstedet.

Oversvømmelser

Stiftelsen skriver også at en bybanetrasé over Bryggen vil være en permanent, irreversibel installasjon, i motsetning til dagens ferdselsveier og løsninger som kan endres på kort varsel. Det vises i den forbindelse til at man ikke har løst problemet med havnivåstigning.

— De siste fem årene har vi fått slutt på oversvømmelsene på Bryggen gjennom utbedringer av avløpssystemet. Vannet kom nemlig gjennom det. Men vi har ikke løst problemet med oversvømmelser hvis havnivået stiger. Og da vil hele kaiområdet stå under vann, sier Lingjærde, som også viser til at Bybanen skal legges i en separat trasé.

— Det er det rett og slett ikke plass til på de delene av kaifronten som er fast fundamentert, sier han.

Stiftelsen ber også om at tunnelalternativer blir konsekvensutredet. Blant annet for å sikre mot påvirkning av grunnvannstilsiget til Bryggen.

Stiftelsen er også redd for at en bybanetrasé vil begrense mulighetene for skipsanløp og arrangementer.

Får støtte fra Hanseatiske

Museum Vest/Det Hanseatiske Museum stiller seg bak uttalelsene fra Stiftelsen Bryggen om et trasévalg over Bryggen. Museet er dessuten svært kritisk til et annet forslag, nemlig å la Bybanen gå i tunnel inn fra Finnegårdsgaten mellom museet og Kjøttbasaren.

Museumsledelsen viser til at det i dag er store setningsskader på museet, og at en trasé så nær bygningene kan gjøre stor skade.

Hva synes du om planene? Diskuter under: