Den første bygningen som skal løftes er huset med fiskebutikken. Når den er hevet 70-80 cm skal det bygges helt nye fundamenter. Utgravningene og forarbeidet der inne har allerede pågått et års tid.

Fire år regner Ekehovd på hvert enkelt oppdrag.

— Arbeidet må gjøres faglig forsvarlig, vi må ha fokus på kvalitet i utførelsen.

Tidligere er en av bygningene bak på Bryggen jekket opp, så dette er ikke en helt ny erfaring.

I løpet av året skal også arbeidet med de to frontbygningene i Svensgården begynne, i hvert fall senest neste år. Olav Thon som eier husene skal ta deler av utgiften. Arbeidet med å tømme butikkene er alt i gang. Massene under bygningene skal fjernes ned til 1702-nivået, og nye fundamenter skal rekonstrueres etter opprinnelig byggeskikk.

— I løpet av 2006 skal arbeidet med i alt 12 bygninger settes i gang, så Bryggen blir en stor byggeplass, forteller Ekerhovd. Prosjektet kommer til å bli svært kostbart, og kreve flere fagfolk enn stiftelsen disponerer i dag. Men fagmiljøer utenfor Bergen har meldt sin interesse.

Råtner på rot

Bryggen synker faretruende, det kan alle se. Prosessen har pågått lenge, men de siste årene har den akselerert faretruende. Bygningene står på skakke og støtter seg til hverandre.

Stiftelsen Bryggen har i mange år arbeidet med å bytte ut ødelagt treverk over bakkenivå, det nye de siste årene er at grunnmassen under Bryggen også råtner og synker sammen.

I 2002 ble det igangsatt et EU-prosjekt for å kartlegge årsakene, og ikke minst hva som kan gjøres for å stoppe prosessen og restaurere de skadde bygningene.

Flere fagmiljøer ble koblet inn i arbeidet: Stiftelsen Bryggen, Riksantikvaren Vest, Multikonsult Noteby, Fylkeskommunen, Nationalmuseet i København, NIKU (Norsk institutt for kulturminneforskning), fagmiljøer i Stettin i Polen, York i England og Delft i Nederland. Siden har NIVA (Norsk institutt for vannforskning i Bergen) og NGU (Norges geologiske undersøkelse i Trondheim) kommet til.

— Dermed ble forståelsen av nedbrytningen i grunnen løftet opp på et høyt faglig nivå, konstaterer Ekerhovd.

Grunnvannet synker

Målinger viste fort at grunnvannet var den store synderen. Uttørking og lavere grunnvannsspeil gjør at fundamentene råtner, i tillegg viser det seg at de organiske kulturlagene i undergrunnen også råtner.

— Etter 2002 har vi lagt ned mye arbeid i å forstå disse prosessene, og nå har vi et godt overblikk. Nå vet vi mye om setningshastighet og kjenner de kjemiske parametrene som ligger bak forråtnelsen. NGU har satt tall på grunnvannslekkasjen, og satt dette i sammenheng med nedbør, grunnvannet utenfor Bryggen, avløpssystemet i området og flo og fjære, sier Ekerhovd.

— Nå trenger vi bare noen flere undersøkelser knyttet til grunnvannslekkasjen og de geologiske strukturene i bakken. Deretter kan vi bestemme oss for hvilke tiltak vi må sette i verk for å gjenopprette den opprinnelige grunnvannssituasjonen på Bryggen. Det er avgjørende, ellers vil restaureringsarbeidet være bortkastet. Det verste som kan skje er et varierende grunnvannsspeil. Væte og tørke er yngleplass for råte.

— Når blir alt dette klart?

— I løpet av året. Men det blir nok omfattende og svært kostnadskrevende, spår Ekerhovd.

Kostbare tiltak

Det ekspertisen allerede ser klart for seg er at grunnvannslekkasjen inn mot hotellet må stoppes. Her synker området med 1 cm i året. Mest sannsynlig må området mellom hotellet og den nordligste bryggegården graves opp og tettes.

Men flere ukjente faktorer ligger og skaper usikkerhet. Hva vil Skansentunnelen bety for grunnvannstilsiget, hva med et parkeringshus i området ovenfor Bryggen. Kan uheldig påvirkning derfra oppveies med andre tiltak?

— Dette er parametre som vi jobber videre med, sier Per Morten Ekerhovd.

FØRST UT: Huset med Bryggen Sjømat skal jekkes opp nesten en meter som den første av fasadebygningene. Arbeidet begynner i år. På huset til Knut Skurtveit (nærmest) blir det nå satt i gang midlertidige reparasjoner av råteskadene for å støtte opp bygningen.
ØIVIND ASK
SVENSGÅRDEN: Begge frontbygningene står for tur. Etter at de er tømt skal grunnen fjernes ned til brannlaget fra 1702, deretter skal husene restaureres og jekkes opp.
ØIVIND ASK
MYE Å GRIPE FATT I: Per Morten Ekerhovd har vært prosjektleder for arbeidet som ble satt i gang i 2002. Nå har han overtatt som ny fylkeskonservator, men fungerer fortsatt som prosjektleder i en overgangsfase.
ØIVIND ASK