Etter mange protestrunder, aksjoner og harde utfall har helseminister Sylvia Brustad satt foten ned i tautrekkingen om hjerneoperasjonene. Bergen blir Vestlandets «hjernehovedstad».

— Vi har langt på vei stadfestet det vedtak som allerede tidligere er gjort i Helse Vest. Det har vi gjort fordi vi mener at å samle all hjernekirurgi i Bergen uten tvil er den faglig mest forsvarlige løsning. Dessuten er det en ordning som vil være til beste for befolkningen på Vestlandet, og for landet som helhet, sier Sylvia Brustad.

Hun viser til at i alle andre helseregioner er hjernekirurgi samlet på ett sted. Bare i Helse Vest har det vært en deling av oppgavene her.

Krevende sak

— Vi mener at det er viktig å ha ett stort, spesialisert faglig miljø for denne type virksomhet, ikke minst av hensyn til kvalitet i utdanning og utvikling av ekspertise, sier Brustad.

— Alle faglige råd jeg har fått i denne saken, har gått i denne retning, sier helseministeren.

Hun legger ikke skjul på at dette har vært en krevende sak.

— Nå forventer jeg at alle parter respekterer den beslutningen som er tatt og innretter seg etter det, sier hun.

Vedtaket innebærer at samtlige planlagte hjerneoperasjoner på Vestlandet skal foregå ved Haukeland Universitetssykehus. Det faglige ansvaret for all nevrokirurgi tillegges klinikksjefen ved Nevroklinikken på Haukeland. Avdelingen i Stavanger vil organiseres som en «satellittavdeling» i forhold til Haukeland.

Mister Parkinson

Stavanger Universitetssykehus får opprettholde akuttberedskap ved ulykker, skader og akutte hjerneslag. Sykehuset får også anledning til å gjennomføre et visst antall planlagte ryggoperasjoner i året. Parkinson-operasjoner skal derimot ikke utføres i Stavanger, men sykehuset får muligheten til å utføre medikamentell behandling i forhold til denne sykdommen.

I dag vil toppledelsen i Helse Vest få seg forelagt avgjørelsen på det halvårlige foretaksmøtet mellom helseministeren og helseforetaket.

Sylvia Brustad ble i juni i år bedt om å gripe inn og løse den fastlåste konflikten mellom Bergen og Stavanger om hjernekirurgitilbudet på Vestlandet. Saken er blitt utredet flere ganger, og hver gang har man landet på at det beste vil være å konsentrere operasjonsvirksomheten til Haukeland Universitetssykehus.

KREVENDE SAK: Helseminister Sylvia Brustad synes hjernekampen mellom Bergen og Stavanger har vært en krevende sak. Nå forventer hun respekt for det endelige vedtaket.Bildet er fra et besøk på Haukeland, Mona Haugli og Ruth Grung i bakgrunnen. ARKIVFOTO: HELGE SUNDE
Sunde, Helge