Undersøkelser gjort av Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at grupper med lav inntekt har et betydelig større forbruk enn inntekt etter skatt skulle tilsi.I gjennomsnitt bruker lavtlønnede 60.000 kroner mer enn registrert lønn.

For husholdninger med mer enn to i arbeid er overforbruket 100.000 kroner. Spørsmålet er hvor pengene kommer fra.

115 mrd. svarte kroner

Etter læreboken er forbruk lik inntekt minus sparing. Merforbruk skyldes enten lån, studielån, bruk av formue eller overføringer fra foreldre.

Sosiolog og seniorrådgiver i Seksjon for levekårsstatistikk, Arne S. Andersen, mener det storemerforbruket har en helt annen forklaring enn at de med tynn lommebok lever over evne.

–Låntil forbruk er kanskje det første man griper til for å forklare at forbruket er høyere enn inntekt. Men det er mer sannsynlig atmerforbruket skyldesat ikke alle inntekter er registrert, sier Andersen.

Verstingen blant kjøperne er menn mellom 40 og 59 år med høy inntekt.

Det har vært gjort en rekke forsøk på å anslå omfanget av svart arbeid. Flesteparten konkluderer med at det dreier seg om flere titalls milliarder kroner i året.

Skatteverket i Sverige har beregnet et teoretisk skattegap på fem prosent av BNP. Skatteunndragelsesutvalget estimerer at 115 milliarder kroner i året blir unndratt beskatning hvis situasjonen er tilsvarende i Norge.

– Kjøp og salg av svart arbeid er en avveining mellom økonomisk gevinst, straffetrussel og moral. Moralen veier ikke nødvendigvis tungt nok når store økonomiske fristelser er involvert, sier Erling Eide, professor i rettsøkonomi ved Universitetet i Oslo (UiO).

Kontantstøtte gir svarte tall

I Norge topper renhold, barnepass og håndverkertjenester svartelistene, ifølge Skattedirektoratet.

Økonomiprofessor Steinar Strøm ved Universitetet i Torino mener årsaken til at mange jobber svart, er at de faktisk har mulighet til det.

– Andelen svart arbeid er tre ganger høyere i byggebransjen. Helt siden 1980-tallet har barnepass gitt anledning til å jobbe svart. Kontantstøtten ga et ekstra insentiv til svarte ordninger.

Ifølge Strøm har friere flyt av arbeidskraft i Europa gjort skatteinnkreving mer utfordrende. Han mener imidlertid utviklingen på det svarte markedet ser lys ut.

– Utbredelsen av svart arbeid har avtatt de siste tyve årene. De fleste norske arbeidstakere har faktisk ikke mulighet til å jobbe svart. Både høy inntektsvekst i befolkningen og mindre grad av kontant betaling betyr ofte mer hvitt arbeid.

Mørkere i finanskrisen

Ifølge professor Strøm ser vi tendenser til større grad av svart arbeid i nedgangstider. Samme erfaring har Skattedirektoratet gjort seg.

Hittil i 2009 har 200 bokettersyn i Skatt Vest resultert i innkreving av om lag 26 millioner i avgifter og 30 millioner i inntektsskatt. 10 tilfeller er anmeldt, og av 15 rettskraftige reaksjoner har syv resultert i ubetinget fengsel.

I det siste har vi fått flere tips fra utlendinger. Ofte er dette arbeidstakere som ønsker å jobbe hvitt, men som blir utsatt for press fra arbeidsgiver.

– Svart arbeid har vært hovedfokus for oss i årevis, men vi merker en økning i antall saker i forbindelse med finanskrisen, sier avdelingsdirektør Nina Elise Domaas ved kontroll— og rettsanvendelse i Skatt Vest. Skatteetaten bruker både forebygging, kontroll og strafforfølgelse som virkemidler i kampen mot det svarte arbeidsmarkedet. 60 prosent av elevene på videregående skole blir besøkt, brosjyrer dumper jevnlig ned i postkassene i Bergen og omegn, og for alle innvandrere er det obligatorisk med halvannen times kurs i skatt og avgift.

Innsynsrett i bankkonti gjør det lettere å følge pengestrømmene, og tips fra publikum gir ofte en pekepinn på hvor de skal lete.

– De fleste tips vi får kommer fra byggebransjen. I det siste har vi fått flere tips fra utlendinger. Ofte er dette arbeidstakere som ønsker å jobbe hvitt, men som blir utsatt for press fra arbeidsgiver, sier Domaas.

Versting: Rike menn

Skattebetalerforeningen gjennomførte i juni en undersøkelse som viser at 41 prosent av befolkningen har betalt for svart arbeid. Folk med høy inntekt kjøper mest svart.

– Verstingen blant kjøperne er menn mellom 40 og 59 år med høy inntekt, sier administrerende direktør Jon Stordrange i Skattebetalerforeningen.

Administrerende direktør og advokat i Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund, Geir Atle Mjeldheim, jobber i en svært utsatt bransje.

Advokaten mener det store omfanget svart arbeid er et strukturelt problem som blant annet kan forklares med at Norge har svært høy momssats også på tjenester til private. Han trekker frem at skattefradrag mot kvittering for hvitt arbeid har hatt suksess i både Sverige og Finland.

– Spørsmål om svart arbeid i Norge blir redusert til et spørsmål om personlig moral. Men hvis svart arbeid skal bekjempes, må det defineres som et politisk problem – som må løses med politiske virkemidler. Det må bli mer lønnsomt å kjøpe hvitt, sier han.

Har du brukt svart arbeid noen gang? I så fall: hvorfor? Diskuter saken her.