I forhold til den raskaste ferjefrie passasjen Oslo–Bergen før bruopninga 17. august – altså E16 over Voss og Rv. 52 Hemsedal – fører Hardangerbrua til ei innsparing på 26 minuttar i køyretid og 17 kilometer i distanse, ifølgje Statens vegvesen sin ruteplanleggjar Visveg.

Tids— og kilometerskilnadene mellom alternativa er ikkje store med dagens vegstandard. Både for E16, E134 Haukeli og Rv7 Hardangervidda er det lansert traséforbetringar som innan 2020 kan gi store kutt i så vel distanse, køyretid, kostnad og miljøutslepp. Dermed kan vi ta innpå svenskane, som alt i dag kan køyra mellom sine to største byar – Stockholm og Göteborg – på vel fem timar. Det er meir enn to timar raskare enn Bergen–Oslo, sjølv om distansen er den same – om enn utan fjellovergang.

- Køyrer som før

— Ifølgje tilbakemeldingar frå medlemmene våre vil ikkje brua føra til eit endra køyremønster mellom Austlandet og Vestlandet, seier Jan-Ove Halsøy, leiar for Norges Lastebileier-Forbund (NLF) i Hordaland.

Halsøy har markert sterk motstand mot Hardangerbrua. Han hadde sett brua plassert lengre ute i fjorden, slik at ho også forsynte den meir vintersikre Haukelivegen med trafikk. Økonomisk og tidsmessig vil godstrafikken no koma frå det om lag likt om ein vel Vidda eller Hemsedal, meiner han.

— Vi er pålagt i alt tre kvarters kviletid innan ei køyretid på ni timar, mange har nytta det eine kvarteret på ferja Bruravik–Brimnes. Bransjen vår er elles oppteken av regularitet og føreseielege forhold, der har Rv. 7 store problem. Vidda-alternativet får i tillegg høg bompengesats med brua, over Hemsedal går det med litt meir diesel, seier Halsøy.

Vil prioritera Haukeli

— Brua er kjærkomen for Indre Hardanger, men ho gagnar ikkje storsamfunnet. Eg trur ikkje ho vil føra til meir trafikk over Vidda, iallfall ikkje av norske køyretøy. Kanskje vel fleire utanlandske vogntog denne vegen om vinteren, det kan i seg sjølv føra til auka trafikale problem. Den lange tunnelen det er snakk om over Hardangervidda kjem ikkje i vår levetid, det er E134 over Haukeli som bør prioriterast som hovudkorridor mellom Bergen og Oslo, seier Halsøy.

— Losseplassane avgjer vegvalet, seier transportsjef Steinar Grindheim i bergenske Royal Transport, som disponerer rundt 35 vogntog.

— Generelt er det lett å seia seg einig i at vegstandarden mellom Oslo og Bergen er altfor dårleg. Kva alternativ som er best er det nesten like mange meiningar om som det er sjåførar. Vi køyrer både Haukeli, Vidda, Hol, Hemsedal og Filefjell – alt etter kor varene skal leverast eller lastast i aust. Hemsedal er gjerne best om vinteren. For oss vil Hardangerbrua vera ein positiv ting, seier Grindheim.

Hvilken veg nyttar du mellom aust og vest?