Industriområdet vest for Blomvåg, som har storhavet som nærmeste nabo i vest, har en lang og broket industrihistorie. Her har vært hvalkokeri, skipsopphugging, metallgjenvinning og mottak av forurenset masse. Det ligger også et gammelt skipsvrak begravd under løsmassene på området.

Ikke bare er kilden til dagens høye TBT-nivåer et mysterium; virksomheter som har drevet i Eikeilen har enten lagt ned eller blitt slått konkurs. Nylig flyttet et skjellsandtørkeri inn på området, men det var lenge etter at miljøproblemene ble avdekket.

Fra hele landet

I tillegg til TBT-problemet, har Eikeilen også andre miljøutfordringer: Tusenvis av tonn med forurenset masse ble skipet til Eikeilen fra andre kanter av landet inntil selskapet Deconterra gikk konkurs og rensevirksomheten opphørte for et par år siden. I dag ligger massene i hauger inne på industriområdet. Men kilden til de høye TBT-nivåene stammer neppe herfra, ettersom Tributyltinn først og fremst ble brukt i skipsmaling og som impregneringsmiddel.

Øygarden kommune solgte området for snart tjue år siden til dagens grunneier Helge Haugetun. Han har leid ut området til flere selskaper. Haugetun stiller seg uforstående til de høye nivåene av Tributyltinn (TBT) i sjøen utenfor anlegget.

— Det stammer ikke fra min tid som eier av anlegget, fastslår han i en samtale med BT. Haugetun opplyser imidlertid at han selv har drevet sandblåsing av noen ferger og slepebåter ved anlegget, men avviser at det kan ha forårsaket TBT-konsentrasjonen.

- Kan ikke stilles til ansvar

Som grunneier kan Haugetun teoretisk sett risikere å få regningen for opprydding i området.

— I så fall er jeg øyeblikkelig konkurs. Det vil koste 30 millioner kroner å flytte de nærmere 25.000 tonnene med forurenset masse til mottaket på Langøya i Telemark, sier Haugetun.

Han mener det er helt utelukket at han kan stilles til ansvar, ettersom bedriftene som drev sin virksomhet i Eikeilen hadde konsesjon fra myndighetene.

Heller ikke miljøvernleder Råmund Skjold i Øygarden kommune tror grunneieren er rett adresse for pålegg om opprydding av bunnsedimentene utenfor kaianlegget. Hvem som eventuelt må ta regningen vil han nødig uttale seg om, utover å vise til at staten i liknende tilfeller har bevilget midler til å renske opp i gamle miljøsynder.

Naturvernforbundet Hordaland har, med bakgrunn i rapporten fra Interconsult og de uoversiktlige ansvarsforholdene, bedt Statens forurensningstilsyn om å klarlegge hvem som har ansvar for å sikre at de forurensete massene i Eikeilen blir forsvarlig behandlet.