Dei som passerer to bommar, eller ein bom to gonger, i same bomring innan ein time, betalar berre for ei passering. Trudde dei.

Men regelen gjeld berre for bilistar som har skaffa seg autopassbrikke.

Gjeld alle bomringar

Lokalpolitikarane i Kvam vedtok timeregelen utan å kjenna reglane, melder Hordaland Folkeblad.

I Kvammapakken er timeregelen utvida til halvannan time, tilpassa avstanden mellom bomstasjonane på Kjepso, ved grensa mot Granvin, og i Steinsdalen.

Lokalpolitikarar seier til avisa at ein slik diskriminerande praksis ikkje var deira intensjon, og meiner den er urettvis fordi informasjonen har vore for dårleg.

Kan slå leir

Dei som skaffar seg brikke, og dermed førehandsbetalar eit visst beløp for framtidige bompasseringar, får både rabatt, opp til halv pris, og gratis andrepassering innan tidsfristen.

Utan brikke kan du like godt slå deg til ro i timevis på stader som Norheimsund og Voss når du er på gjennomreise via Granvin. Timeregelen gjeld ikkje for brikkelause. Du må betala for alle passeringar.

Går ferda vidare mot Strandebarm, Myrkdalen, Sogn eller på E16 mot Oslo, er regelen uaktuell. Her er det berre ein bom å passera.