Dette fremgår av en korrespondanse mellom miljøvernministeren og Bergens Tidende. BT har skrevet til Brende og spurt om han vil ta initiativ etter den alvorlige kritikken FN har fremsatt mot Norge.

Brende skriver at han vil ta initiativ til at Miljøverndepartementet sammen med Direktoratet for naturforvaltning og andre myndigheter med utgangspunkt i rapporten vil vurdere behovet for nasjonale tiltak som går på tvers av ulike sektorer.

— Vi må også vurdere de ulike villreinområdenes betydning i forhold til å ivareta nasjonale og internasjonale mål, skriver Brende.

Miljøvernministeren skriver at han i høyeste grad er opptatt av at villreinen skal ha en sentral plass i norsk fjellfauna også i fremtiden. Brende skriver at Norge har et særlig ansvar for arten siden vi er det siste landet i Europa som fortsatt har intakte høyfjellsøkosystemer med bestander av villrein. Det blir stilt store forventninger til hvordan vi skal ta vare på arten og dens leveområder i tiden som kommer.

— Utfordringene er store og vi må se nøye på alle tiltak og virkemidler som kan motvirke naturinngrep og forstyrrelser, skriver Brende.

— Viltmyndighetene arbeider aktivt for å ta vare på villreinens gjenværende leveområder. Fylkesdelsplanen for Rondane er ett eksempel. Og departementet godkjente tidligere i år fylkesdelplan for Blefjell, der det var lagt vekt på hensynet til villrein. Ved opprettelsen av Forolhogna nasjonalpark i fjor og utvidelsen av Dovrefjell nasjonalpark i år har villreininteressene være avgjørende, skriver Brende.