JOHN LINDEBOTTEN

Dermed kan det slås fast at både samferdselsministeren (fra Venstre) og miljøvernministeren (fra Høyre) er grunnleggende positive til at Bergen satser på bybane som løsning på trafikkproblemene i sydkorridoren.

— Dette var svært gledelig. Når både samferdselsministeren og miljøvernministeren er så samstemte om behovet for bybane, så håper jeg at Statens vegvesen tar signalet og blir med videre på en positiv måte, sier Arbeiderpartiets gruppeleder i Bergen bystyre, Anne-Grete Strøm-Erichsen, til Bergens Tidende.

Bygge om krysset

Statens vegvesen hadde innsigelse mot deler av reguleringsplanen for bybanen, med den begrunnelse at det må stilles krav til rekkefølge for de utbygginger som må foretas.

Bl.a. krevde Statens vegvesen at rundkjøringen Fjøsangerveien/Minde Allé måtte bygges om for å ta unna mer trafikk før anleggsarbeidene for bybanen la begrensninger på trafikken gjennom Inndalsveien og Bjørnsonsgate.

Statens vegvesen krevde også at Solheimsgaten måtte klargjøres for trafikk før bybanen ble bygget. Videre var det innnsigelse mot planløsningen for Danmarksplass, der vegvesenet mente at by-banen breiet seg for mye, slik at de kjørefeltene som var i gjen for biltrafikken ble for smale.

Underordnet bybanen

Miljøverndepartementet bagatelliserer ikke disse problemene som Statens vegvesen har tatt opp, men påpeker at Bergen kommune og Statens vegvesen må finne løsninger lokalt etter hvert som arbeidene skrider frem.

I likhet med Samferdselsministeren, anbefaler miljøvernministeren at krysset Fjøsangerveien/Minde Allé bygges om for å ta mer trafikk, men Brende er ikke enig med Statens vegvesen i at ombyggingen tvinges frem av bybanen. Brende ser disse problemene som underordnet i forhold til viktigheten av å få bybanen på plass.

Han understreker at bybanen vil gi en kraftig økning i samlet trafikkapasitet i sørkorridoren, og at det er til fordel både for veitrafikken og for kollektivtrafikken. Bergen kommune får samtidig ros for sin vilje til å bygge tettere og utvikle knutepunkt i sørkorridoren, «som en forutsetning for en optimal bybaneløsning. Dette vil styrke kollektivtransporten. Både statlige og lokale myndigheter vektlegger gjennom Nasjonal Transportplan og Bergensprogrammet behovet for en slik innsats» skriver mil-jøvernminister Børge Brende.

Faglige argumenter

— Miljøvernministeren har med dette brevet egentlig avklart hele diskusjonen om alternativ bruk av riksveimidler, sier prosjektleder for bybanen, Lars Chr. Stendal, til BT.

Stendal sikter da til Vegidirektoratets brev til Samferdselsdepartementet, der vegdirektør Olav Søfteland frakjenner bybanen et hvert krav på finansiering med riksveimidler. Søftelands konklusjon er at bybanen ikke vil få nok passasjerer, den vil gå med enorme underskudd, og den vil føre til enda lengre køer på veiene.

— Spesielt er vi glade for at Miljøverndepartementet har lagt så stor vekt på de faglige argumentene vi fremførte for kommunens standpunkt når det galdt innsigelsene. Og så har vi selvsagt merket oss departementets understrekning av at bybanen vil gi gevinst både på veien og for kollektivtransporten, sier Lars Chr. Stendal.

Et steg videre

Regionvegsjef Ole Chr. Torpp er fornøyd med at Miljøverndepartementet fremhever den prioritet Solheimsgaten har før bybanen. Derimot er han ikke tilfreds med tilrådingen som gjelder krysset Fjøsangerveien/Minde Allé.

— Vi hadde håpet å få medhold i at det krysset burde utbedres før byggingen av bybanen ga overført trafikk fra Inndalsveien og Bjørnsonsgate. Men departementet anbefaler i hvert fall at krysset utbedres, konstaterer Torpp.

— På Danmarksplass gjenstår det mye detaljarbeid. Vi tror trafikken kan avvikles med det antall felter som er forutsatt, men vi er nødt til å ha med elementer som sikrer en forsvarlig trafikkavvikling. Alt i alt mener jeg at vi er kommet et steg videre, sier regionvegsjefen.

STØTTER: Børge Brende støtter Bergen kommune.
THERESE BORGE