Denne brannfakkelen fra Conradi kommer i et brev til finansbyråd Trond Tystad.

Bakgrunnen er byrådets forslag om spare fem millioner ved å nedlegge Arna brannstasjon. Et forslag som ble møtt med kraftige protester fra brannstyret og dagens brannsjef Helge Eidsnes.

Trygve Conradi, som var brannsjef i Bergen fra 1984-89, støtter byrådet fullt ut. Etter hans mening var Arna langt bedre tjent med den gamle beredskapsordningen enn dagens fullt bemannede brannstasjon.

I Arna sett under ett var tidligere utrykningstiden kortere, flere var i beredskap og ordningen vesentlig rimeligere, skriver Conradi.

Overfor BT utdyper Conradi synspunktet sitt:

— Både i Indre og Ytre Arna var det en skikkelig flott gjeng som rykket ut med ære og veldig mot.

Med profesjonell støtte på brannstedet, var dette en brannordning fullt på høyde med dagens helprofesjonelle styrke, hevder Conradi, som i dag er brannfaglig konsulent.

- Konservativ

Trygve Conradi nøyer seg ikke med å kommentere situasjonen i Arna. Etter hans mening er nåværende organisering av brannkorpset og plassering av brannstasjoner utdatert og moden for revisjon.

— Bergen brannvesen er en meget statisk og konservativ organisasjon, konstaterer han.

Som brannsjef var Conradi omstridt. Blant annet fordi han hevdet det var mulig å drive brannvesenet billigere.

I dag har Conradi følgende resept å tilby finansbyråden: Et slankere brannkorps supplert med frivillige brannmannskaper. Særlig i ytterkanter av kommunen vil dette bedre beredskapen.

Dessuten gjør nye broer og bedre veiforbindelser at Bergen i langt større grad burde basere seg på gjensidig samarbeid med nabokommunene, påpeker Conradi i brevet til Tystad.

— En heltids brannmann koster det samme som et system med 10 frivillige. Hvis en brannmenn da erstattes av fem frivillige, kan vi spare mye og samtidig bedre beredskapen, sier han.

— Synes du at frivillige brannmannskaper er en løsning å komme trekkende med i 2002?

— Jeg er uenig med de som hevder at dette er å vende tilbake til fortiden. Og besparelsene er store, for Bergens vedkommende kanskje 50 millioner.

Lest med interesse

I så fall kunne finansbyråd Trond Tystad saldert hele 42,5 millioners kuttpakken sin på brannvesenet. Tystad har lest brevet fra Conradi med interesse:

— Jeg konstaterer at det må finnes en virkelighet mellom brannsjefens påstand om at ingen kutt tåles og Conradis synspunkter. Conradi er tross alt en respektert fagmann, sier Tystad til Bergens Tidende.

Det politiske flertallet har gitt klar beskjed om at Arna brannstasjon er fredet. Men flertallet vil trolig pålegge brannvesenet andre innsparinger. Tystad avventer hva bystyret lander på når det gjelder sparepakken.