— Når det gjelder avveiningen mellom de ulike alternativene er det en kompetanse som åpenbart ligger hos demokratiske organ. I dette tilfelle er det departementet, sier olje- og energiministeren.

— Like etter vedtaket uttalte du at det bare forelå to traseer. Hva er bakgrunnen for at du helt glemte kombinasjonstraseen?

— Det foreligger tre alternativ. Årsaken til at denne saken kom inn til oss var at Bremanger kommune og grunneierne i Førdedalen påklaget saken om å føre linjen gjennom Førdedalen (kommunen ønsket linje mellom Åskora og Grov red.anm.). At vi valgte Myklebustdalen skyldes at det går en kraftlinje der fra før. Det gjør at vi får en større grad av samlokalisering. Det var utslagsgivende for oss. Så har det dukket opp et motargument om at hadde en valgt kombinasjonstraseen, så ville en fått større grad av samlokalisering. Det er for så vidt riktig, men da er det vår vurdering at en ville fått inngrep i begge dalførene. Det ønsket vi ikke.

— Men det eksisterer allerede linje i begge dalfører?

— Vårt premiss er størst mulig grad av samlokalisering. En ville oppnådd mest mulig samlokalisering hvis en hadde valgt kombinasjonsalternativet. Da er det vår vurdering at det er bedre å legge alt i ett dalføre og ikke to.

— Hvorfor er det best å legge det i ett dalføre og ikke to når det allerede går linjer gjennom begge dalførene?

— Det er altså min vurdering. Når en kan velge mellom ett dalføre eller to dalfører, så var det mitt ønske å legge det i ett, sier Borten Moe.

— Hvorfor var det viktig for deg å verne Pyttane?

— Det er bare en del av begrunnelsen. Grunnen til at Pyttane ble tilført er at det ikke fremgikk av departementets vedtak. Men det er ikke et moment vi har tillagt vekt av betydning. Det er et tilleggsmoment, sier Borten Moe, og legger til:

— Vedtaket står fast.