Vatnet står over sluket i golvet i det moderne fjøset på Rimbareid i Fitjar.

— Hadde dette vore ein industriarbeidsplass, ville det blitt stengd på staden. Det er rett og slett farleg å pusta her, seier Reidar Kloster.

På kontoret der bonden skal overvaka mjølkeproduksjonen, er ammoniakkgassen så intens at det er best å halda pusten.

Toalettet ved kontoret boblar.

— Kona mi held pusten når ho går inn her. Heldigvis blir ikkje dyra råka av gassen - enno. Men om tre dagar er det så fullt i gjødselkjellaren at møken vil nå opp over klauvene på dyra, seier Kloster.

Sunt bondevit

Sein vår og overfylte gjødsellager gir store utfordringar for jordbruket.

Så lenge det er tele i jorda er det eit generelt forbod mot å spreia husdyrgjødsel, ifølgje ei forskrift.

Det vakte likevel sterke reaksjonar då Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor før helga gjekk ut med ei pressemelding med krav om at bøndene måtte søkja dispensasjon for å spreia møkk.

Elles vanka det sanksjonar.

— Det var sterke reaksjonar på at dei truga med straff i ei pressemelding, seier Reidar Kloster, som er leiar for Bondelaget i Fitjar med kring 112 medlemmer.

Det er ikkje lovverket han har noko i mot, men måten det blei formidla.

Han viser til Kvinnherad kommune, som har lagt seg på ei mildare line.

Der har bøndene fått melding om at dei kan starta utkøyring av husdyrgjødsel dersom dei meiner tilhøva tillet dette.

Men kommunen strekar under at alle som spreier er ansvarleg for at ein ikkje forureinar vassdrag.

— Me har ei lokal forskrift som gjer at me kan vera meir lempelege. Me har tillit til at dei brukar sunt bondevit og at dei tek omsyn til fisken i elvar og vassdrag før dei lettar på trykket, seier Arne Gjellan, miljørådgjevar i Kvinnherad kommune.

- Uheldig formulering

— Sunt bondevit er sjølvsagt den viktigaste faktoren, men ved å bruka dispensasjonsøknad, får vi meir kontroll med kor gjødsla vert spreidd der det er frost, seier Bjørnar Løkstad, konstituert leiar i Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor.

Dei har fått fleire dispensasjonssøknader denne veka, og har innvilga to.

Målet med pressemeldinga var eit ønskje om å informera bøndene korleis dei kunne spreia møkk på lovleg måte. Han vedgår likevel at dei kan ha teke litt hardt i.

— Me har fått nokre reaksjonar på den siste setninga om sanksjonar. Den formuleringa var gjerne ikkje naudsynt då vi ikkje vurderer dette i nokon konkrete saker, seier Løkstad.

I etterkant har også ordføraren i Fitjar orsaka utspelet og instruert landbruks- og miljøkontoret om å finna gode løysingar. Det meiner bondelagsleiaren var klokt.

— Eg vil gje ros til ordføraren for at ho rydda opp. Ho viste sunt bondevit, seier Kloster, som no berre har eitt ønskje. Varmare vêr.

Oppmodar til samarbeid

Lindås kommune har gitt dispensasjonar der det har vore heilt krise.

— Viss ein legg tynt på der telen har gått, burde det gå greitt. Det er vel eit større problem om gjødselkjellarar renn over, seier landbrukssjef i Lindås, Nils Kaalaas.

Han fortel at fleire bønder i Lindås har transportert gjødsel til naboar med ledig plass.

Os, Fusa og Samnanger oppmoda bøndene om å gjere det same.

— Vi har så langt gjeve tre dispensasjonar til gjødselspreiing, fortel Johan Bergerud, fungerande sjef ved Bjørnafjorden landbrukskontor.

Med dispensasjon kjem mellom anna krav om ikkje å spreia møkk på snø og å unngå område nær elv og bekk.

— Dispensasjon er heilt siste løysing for å unngå at gjødsellager renn over og fører til større utslepp, seier Bergerud.

Leiaren i Hordaland bondelag meiner sein vår og fulle gjødselkjellarar er eit problem i heile Sør-Norge.

— Den som søkjer om å få spreie på frosen mark, må vere i stor naud. Men no ser det jo ut til at vêret vil gjere det lettare å få møkka ut, seier bondelagsleiar Terje Larssen.