Et nytt forskningsprosjekt ved CICERO Senter for klimaforskning har kartlagt folks holdninger til bompenger, drivstoffavgifter og parkeringsavgifter i Oslo, Bergen og Trondheim.

— Bergen skiller seg ut med klart størst aksept for å beholde dagens bompengeordning, sier forskningsleder Steffen Kallbekken.

— 62 prosent av bergenserne i undersøkelsen ville svart ja til fortsatt bompenger hvis det var folkeavstemning i morgen, mens 37,9 prosent vil avskaffe ordningen. Oppslutningen i Bergen er overraskende høy sammenlignet med Oslo og Trondheim, sier han.

Miljøeffekten

Resultatene fra forskningsprosjektet blir snart publisert i et internasjonalt vitenskapelig transporttidsskrift.

- Hvorfor er såpass mange bergensere positive til å betale bompenger?

— Jeg tror det har sammenheng med at folk ser at avgiftene gir gevinster, for eksempel bygging av Bybanen. En av grunnene til at folk aksepterer bompenger, er at de oppfatter miljøeffekten som positiv. Da snakker vi om i hvilken grad avgiftene bidrar til å redusere lokal forurensning og kø i trafikken, sier Kallbekken.

Forskerteamet har også sett på tidligere spørreundersøkelser i Bergen, og konklusjonen er at aksepten for bompengeringen har vært jevnt stigende.

Spørreundersøkelsen avdekker også at 55,9 prosent av de spurte bergenserne foretrekker innføring av rushtidsavgift lik den som finnes i Trondheim, mens 44,1 prosent heller vil beholde dagens ordning med bompenger.

Trondheim har innført tidsdifferensiert avgift på toppen av bompengene, og her betaler bilistene totalt 20 kroner i de mest trafikktette timene morgen og ettermiddag. I trønderhovedstaden svarer hele 66,7 prosent at de ønsker å beholde dette systemet.

- Gir undersøkelsen grunnlag for å si at politikerne i Bergen ikke bør kvie seg for å innføre rushtidsavgift?

— Jeg tror i hvert fall den folkelige aksepten som alt er ganske høy, også vil øke over tid. Det er nærliggende å peke på Stockholm, der et flertall var imot innføring av slik avgift. Etter seks måneder med prøveordning hadde stemningen snudd til et flertall for å belaste bilister med ekstraavgift i rushtiden. Da innbyggerne senere gikk til folkeavstemning om saken, sa et flertall ja til å innføre ordningen på permanent basis. De så at avgiften bidro til mindre køer, mindre støy og bedre luft, sier Kallbekken.

Nei til P-avgift

— Bergen har et presserende problem med akutt luftforurensning på bestemte dager. Jeg tror en prøveordning med rushtidsavgift vil ha gode muligheter til å oppnå bred støtte hos et flertall av innbyggerne i Bergen, sier Kallbekken.

Folk i Bergen og de andre storbyene vender imidlertid tommelen ned for innføring av obligatorisk parkeringsavgift på kjøpesentre og arbeidsplasser. Et forslag som gir kommunene rett til å pålegge private aktører slike avgifter ble i sommer sendt på høring av Samferdselsdepartementet.

Åtte av ti spurte i undersøkelsen sier nei til å betale 15 kroner timen for å parkere på butikksenteret eller arbeidsplassen.

— Den sterke motstanden kan nok delvis skyldes at pengene her går rett tilbake til eieren av et kjøpesenter. Vi har også målt folks holdning til drivstoffavgiftene. Her er rundt halvparten enten tilfreds med dagens nivå eller positiv til å punge ut mer i bensin- og dieselavgift. Jeg tror forklaringen er at folk ser at pengene havner i felleskassen og brukes til gode formål som skoler og veibygging, sier Kallbekken.

Han tror øremerking av inntekter til konkrete formål kan gjøre det lettere for politikerne å gjennomføre nye klimatiltak.

— Politikerne må finne den rette balansen mellom gulrot og pisk, mener Kallbekken.

Hva synes du om bompenger? Bruk feltet under.